Интеграционни добавки за деца с увреждания, настанени в приемни семейства


Когато в приемното семейство има настанено дете с увреждане, по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, приемното семейство може да депозира заявление-декларация до ДСП за изготвяне на социалната оценка, която се извършва въз основа на медицинската експертиза по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

Съгласно чл. 42 от ЗИХУ хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането.

Добавката е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за:

  1. транспортни услуги;
  2. информационни и телекомуникационни услуги;
  3. обучение;
  4. балнеолечение и рехабилитационни услуги;
  5. достъпна информация;
  6. диетично хранене и лекарствени продукти.
Нагоре +

Още Социални помощи