Месечна издръжка на деца с увреждания, настанени в приемни семейства


За деца с увреждания, установени от компетентните здравни органи към средствата, предоставяни по чл. 50, се изплаща добавка в размер 75 на сто от гарантирания минимален доход, независимо от дохода на семейството или 48.75 лв. за 2014 г.

ВАЖНО! Средствата, предоставени по чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето за деца, настанени за отглеждане в приемно семейство по реда на чл. 26 от закона, се зачитат за доход при определяне на правата му по Закона за социално подпомагане и Наредба № РД-07-5 ОТ 16.05.2008 г., по която се определя правото на целева помощ за отопление.

Нагоре +

Още Социални помощи