НАПГ: Дългосрочната приемна грижа е обречена, ако бъдат приети промените в Семейния кодекс в частта им за осиновяването

НАПГ: Дългосрочната приемна грижа е обречена, ако бъдат приети промените в Семейния кодекс в частта им за осиновяването

Националната асоциация за приемна грижа приветства държавната политика, която насърчава намирането на трайни решения за съдбата на уязвимите български деца. Осиновяването, като мярка, която гарантира сигурност на децата, е повече от важна за обществото и за всички, ангажирани с благосъстоянието на децата.

Във връзка с предложените промени в Семейния кодекс, НАПГ изразява основното си притеснение, че с предложените мерки се ограничава развитието на дългосрочната приемната грижа, което в някои случаи не е в интерес на децата. Ние смятаме, че промените са рестриктивни към биологичните родители на децата и че системата за закрила на детето не притежава свободата и трудно би вземала решения, с които да гарантира максимално интереса на децата. Притеснява ни, че текстовете ще се прилагат буквално, без поемането на отговорност и решенията на службите могат да навредят на децата, вместо да им помогнат. Една от уязвимите групи родители, за които имаме сериозни притеснения, че могат да се разделят с децата си, са тези, които са заминали в чужбина, както и тези, които са изпаднали в криза или са под пълно запрещение. Според нас измененията ще доведат до масово вписване в регистрите на деца и ще се получи бум на международните осиновявания.

Другият текст, на който искаме да обърнем внимание, е този, свързан с попечителството и настойничеството на децата в приемни семейства. От една страна в предлаганите промени се казва, че настойници на деца, настанени в приемни семейства, които имат неизвестни родители или са под пълно запрещение, или са непридружени, са ръководителите на социалните услуги – в случая на приемната грижа – кмета на общината. Ние бихме искали да стане ясно, че до прекратяването на мярката за закрила на детето, настойник/попечител на детето е приемния родител и той настояваме за разширяване на правомощията на приемните родители за вземане решения за детето, включително решения за лечението му, подписване на документи за медицински интервенции, избор на учебно заведение и др. Настояваме в практиката да се въведе функцията на особения представител на децата в приемни семейства, които да са част от вземането на стратегически решения за детето, включително и осиновяването.

Осиновяването без съгласие на родителя е една от сега съществуващите възможности, регламентирани в Семейния кодекс. Бихме искали освен искането за промяна на мярката за закрила от родното семейство, да се добави и дали е налице сътрудничество за промяна на тази мярка. По този начин ще се избегне сегашната практика родители да подават декларации за промяната на мярката за закрила фиктивно, а в същото време да не съдействат за това. Длъжни сме да предупредим, обаче, че съществува и опасност да се случат реинтеграции на деца на всяка цена в родните семейства, които да постави децата отново в риск. Тук е важно да отбележим, че осиновяването трябва да настъпва едва тогава, когато са изключени правно всички възможни мерки за закрила в семейна среда, включително и приемна грижа. За нас е важно да се работи и максимално за оставане на детето в страната по произход, като се премахне ограничението за три отказа за осиновяване от български граждани.

НАПГ насърчава отпадането на тайната на осиновяването, както и текстовете за забраната на разсиновяването на деца. В същото бихме искали да се разработят механизми, които да увеличат подготовката и подкрепата на осиновителите, както и да се намери механизъм за партньорство между всички заинтересовани в осиновяването. Порочна и тревожна е практиката в повечето случаи да се забранява контактът между приемните родители и осиновители, без наличие на правна рамка за това, както и да се прекъсва рязко връзката между осиновените деца и приемните семейства, когато е в интерес на децата. Настояваме още веднъж социалните служби и всички заинтересовани страни да разпознават в приемното семейство страна, ангажирана с вземането на решения за детето, каквато роля е разписана в поднормативната база.

УС на НАПГ

Нагоре +