Отговор от МТСП (25.09.2019 г.)


Изх. № 92 - 809

ДО

Г-Н АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА

АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА

ГРИЖА“

БУЛ. „ВИТОША“ №58, ЕТ.4

ГР. СОФИЯ 1463

 

КОПИЕ:

Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

„ПРИЕМНА“

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

На Ваш № 2789/11 от 16.09.2019

 

ОТНОСНО: Отворено писмо от сдружение „Национална асоциация за приемна грижа“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛАНОВ,

По постъпилото в Министерството на труда и социалната политика „МТСП“ отворено писмо от сдружение „Национална асоциация за приемна грижа“ с предложения за гарантиране на социалната сигурност на приемните родители чрез въвеждане в Закона за социалните услуги (ЗСУ) на договор за регулиране на предоставянето на услугата приемна грижа от приемните родители, изразяваме следното становище:

Чрез Преходните и заключителни разпоредби на ЗСУ (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.012020 г.) са направени промени в Закона за закрила на детето (ЗЗД), касаещи приемната грижа (чл. 34а), които ще влязат в сила от началото на 2020 г. С тях нормативно е регламентирано, че приемната грижа е мярка за закрила на детето – за отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство. Съгласно промените, семействата на роднини или близки, кандидатите за приемни семейства и утвърдените приемни семейства се подкрепят чрез социални услуги, включващи дейности за набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето. Като социална услуга тези дейности ще се предоставят от общините. По тяхна преценка предоставянето им може да бъде възложено на лицензиран частен доставчик на социални услуги. Законът дава възможност и на дирекция „Социално подпомагане“ също да извършва тези дейности само в случаите, когато общината не ги предоставя. Изброените дейности обаче не са свързани пряко с грижата за детето. Самото отглеждане на дете от приемни семейства не е социална услуга. Приемните семейства не са доставчик на социална услуга, не са и служители на доставчици на социални услуги. Те са физически лица, които по силата на договор полагат грижа за дете. Това и сега е така, съгласно ЗЗД. Статутът на приемните семейства не се променя от 2020 г.

Както посочвате в писмото си, приемната грижа е специфичен труд, който излиза от рамките на трудовото правоотношение. До 2012 г. приемните семейства сключваха трудов договор с директора на дирекция „Социално подпомагане“ по Кодекса на труда. Отчитайки факта, че предоставянето на приемната грижа изисква изключителни усилия и време от страна на приемното семейство бе променена формата на правоотношението, като бе регламентирано договорът с професионалното приемно семейство да не е трудов. По този начин не се поставя ограничение тази грижа да се предоставя в рамките на 8-часов работен ден по силата на трудово правоотношение. Разпоредбите на трудовото законодателство не са приложими по отношение на приемните родители и относно отпуск, условия на труд и др. Така се постига необходимата гъвкавост с оглед спецификата на грижата за детето и гарантиране на неговия най-добър интерес. Няма обаче законова пречка професионалните приемни семейства да бъдат наети по трудово правоотношение на друго основание извън приемната грижа и да бъдат осигурени за всички осигурени социални рискове.

Следва да се има предвид, че посочените от Вас договори, сключвани на основание чл. 76-78 от Закона за физическото възпитание и спорта, не са трудови и лицата не подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове по тях, тъй като такъв договор не е включен в обхвата на чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Спортистите подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове по общия ред, само когато са сключили трудов договор. Лицата, работещи по другите специални закони, посочени в писмото, са държавни служители, които са включени изрично в кръга на осигурените лица за всички рискове в КСО поради характера на упражняваната от тях дейност.

Към момента професионалните приемни родители работят по т.нар. „граждански договори“, които се сключват на основание чл. 31, ал. 4 от ЗЗД, като съдържанието им е регламентирано в Правилника за прилагане на ЗЗД. Те са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и смърт, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 или т. 6 от КСО. По отношение на предложението Ви за въвеждане в ЗСУ на нов вид договор, който да бъде сключван от приемните родители, следва да се има предвид, че приемната грижа е законово регламентирана мярка за закрила в ЗЗД, а не социална услуга. В този смисъл тя ще продължи да се предоставя съобразно условията и реда, предвидени в ЗЗД и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Регламентацията на договора с приемните семейства винаги е била част от ЗЗД и ППЗЗД и считаме, че няма причина това да се променя, като той да стане предмет на закон, който не урежда приемната грижа, какъвто е ЗСУ.

МТСП остава отворено за дебат по всички въпроси, касаещи приемната грижа, включително и по отношение на правата на приемните семейства.

25.09.2019

Бисер Петков

Министър на труда и социалната политика Нагоре +