Вие ни питате:

Приемен родител съм от гр. Лом. По постоянен адрес живея на адреса, на който и майка ми. Майка ми също е приемен родител. Според социалните, двама приемни родители не могат да предоставят приемна грижа на различни деца на едно и също място, в един и същи апартамент, без значение, че той е достатъчно голям. По тази причина аз наех апартамент, в който живея с приемното дете. Имам договор за наем. Детето е настанено на този адрес. Въпросът ми е мога ли да получа еднократна помощ за детето на постоянния си адрес? Имам ли право на такава помощ?

С.П., гр. Лом

Ние отговаряме:

Предоставянето на еднократна помощ за дете, настанено в приемно семейство, може да се случи, ако детето и приемният родител живеят на адрес, различен от постоянния адрес на приемния родител. С други думи, ако постоянният адрес на приемния родител, по лична карта, е различен от настоящия, при условие, че детето е настанено от съда или чрез административна заповед на настоящия адрес на приемните родители, то тогава няма пречка да бъде отпусната еднократната помощ.

Друго условие е помощта да бъде поискана по реда на чл. 46, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, а не по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, където условие за получаване на помощите е наличието на социална анкета и доклад от нея след посещение на постоянния адрес на лицата.

За това, че приемните родители имат право на еднократна помощ по настоящ адрес категорично говори чл. 47 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, където е записано, че „помощ за отглеждане на детето в приемно семейство се отпуска, при условие че: лицето/семейството имат настоящ адрес, идентичен с този на детето, за което полагат грижи“. Другите условия за отпускането на еднократната или месечната помощ по Закона за закрила на детето е детето да е настанено по разпоредбите на този нормативен акт, както и приемните родители да сътрудничат на дирекция „Социално подпомагане“ за постигане на целите, определени в плана за действие.

В правилника е записано още, че еднократната помощ може да се отпуска до 4 пъти годишно, тоест сумата от 325 лева, разделена на 4 пъти, както и че може да се предоставя в натура. Еднократна помощ е помощ, различна от месечната, и се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето. Общият размер на еднократната помощ за годината е до 5-кратния размер на гарантирания минимален доход.

Предвид това, не би трябвало от ОЗД да отказват изплащането на еднократна помощ, без да обосноват отказа си. Местоживеенето на постоянен адрес не може да бъде причина точно за тази помощ, по този закон.