През 2013 г. са утвърдени 781 приемни семейства, в т.ч. 25 доброволни и 756 професионални. Броят на настанените в тях деца за този период е 1 441. През 2012 г. са утвърдени 63 доброволни и 583 професионални приемни семейства, като настанените в тях деца за цитирания период са 1 144.  Към 31.12.2013 г. в Регистъра на утвърдените приемни семейства са вписани 1 955 семейства, от които 128 доброволни и 1 827 професионални. Общият брой на децата, настанени в приемни семейства и пребиваващи в тях към 31.12.2013 г. е 1 943.

Отделите „Закрила на детето“ през 2013 г. са работили по 4554 нови случаи на превенция на изоставянето, сочат данните от публикувания Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013 година. Конкретната работа на социалните работници е довела до успешно приключване на  3137 случая. Това е значително увеличение в сравнение с 2012 г., когато случаите са 4332, а в 1932 от тях е предотвратено изоставянето. През 2011 г. е работено по 5 005 случаи на превенция на изоставянето, от които 1 456 са успешно приключили. Значителният ръст на успешно приключилите случаи е в резултат на ефективната работа на социалните работници, свързана с оказването на съдействие и подкрепа на семейството и детето чрез предприемане на подходящи мерки за закрила в семейна среда.

Върнати в биологичното си семейство през 2013 г. пък са 1329 деца, като случаите на работа за реинтеграция през 2013 г. са 2361, от които 2164 нови. През 2012 г. отделите „Закрила на детето“ са работили по 2 088 случаи на реинтеграция, от които успешно приключили са 1834. Случаите през 2011 г. са за 2135 деца, приключили успешно са 1423. Съотношението на успешно приключилите случаи по реинтеграция в биологичното семейство спрямо общия брой, по които е работено през последните три години, е: за 2013 г. – 56%, 2012 г. –  88%, за 2011 г. – 67 %.

През наблюдаваните три години се отчита ефективност при мярката за закрила настаняване на деца в семейство на роднини или близки. През 2013 г. в семейства на роднини или близки са настанени 1577, като общият брой на децата, пребиваващи в семействата на роднини или близки към 31 декември 2013 г. е  6754. През 2012 г. в семейства на родини и близки са настанени 1858 деца, а за 2011 г. – 1 623.