На 12 ноември 2012 г. Националната асоциация за приемна грижа изпрати запитване до Агенцията за социално подпомагане относно режима на новите договори за приемна грижа, сключвани на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

Ние, от Националната асоциация за приемна грижа, поискахме указания относно:

  1. Възможността „доброволни“ приемни родители, наети на трудови договори от различни фирми, организации и институции, да сключват с ДСП договор за приемна грижа по чл. 31, ал. 4 от Закона за закрила на детето. Важно е за нас да знаем съществува ли пречка доброволни приемни семейства да сключват договор за услуга по новите правила, без значение от факта, че работят на трудов договор на друго място, както и да получават възнаграждението, определено в договора, за извършената услуга.
  2. Възможността приемни родители, наети на длъжността „приемен родител“, които са преминали от трудов договор, сключен с ДСП по места, на договор за услуга по чл. 31, ал. 4 от ЗЗД, да сключват свободно трудови/граждански договори с различни фирми, институции и организации. Важно е за нас да знаем същестува ли пречка отказалите се от трудов договор приемни родители да започнат работа на трудов/граждански договор към фирма, институция или организация.
В отговор на нашето писмо, на 5 декември 2012 г., получихме следното:
В отговор на първия въпрос, според АСП, нормативно не е заложена възможността доброволни приемни семейства да сключват т.нар. граждански договори по реда на чл. 31, ал. 4 от ЗЗД.
По отношение на втория въпрос, от АСП смятат, че съществува вероятност при извършването на допълнителни трудови ангажименти, да се влоши качеството на грижата за някои от децата от страна на приемните родители, които са заявили желание да ползват тази възможност. В писмото се уточнява, че необходимостта от предоставянето на качествена приемна грижа за всяко настанено дете и отговорността на приемните родители по отношение на пълноценното развитие на децата, за които полагат грижи, е приоритет за осъществяването на тази социална услуга.
От АСП препоръчват такива казуси да се обсъждат и прецезират от доставчика и съответното професионално семейство в интерес на детето.
Националната асоциация за приемна грижа ще потърси коментар на юристи по полученото от АСП становище.