Близо 100 социални работници, специалисти по приемна грижа и експерти по правата на непридружените деца – мигранти преминаха през обучение за прилагане на модела за приемна грижа за непридружени деца – мигранти. Специалистите от различни държавни институции, отдели за закрила на детето, общински екипи по приемна грижа и социални услуги в общността от София, Сливен и Хасково участваха в двудневно обучение, в рамките на което се бяха представени културните, социалните и етническите особености на децата – мигранти. Обученията бяха насочени към професионалисти, които работят с приемни родители и имаха за цел да развият техните знания и умения заедно с приемните родители да подпомагат непридружени деца-мигранти и уязвими деца от различен етнос и националност. Част от обучителния пакет бе и представянето на методика за разработването на индивидуален проект за по-лесна адаптация в общността и самостоятелен живот на децата.

Приемната грижа за непридружени деца – мигранти е една от възможностите, която националното законодателство допуска като мярка за закрила на тези деца в риск. Според Конвенцията на ООН за правата на децата, всяко дете, което е в риск, бежанец или бягащо от военен конфликт, има право на закрила, образование, достъп до здравеопазване и социална адаптация в общността, както всяко българче в риск. Въпреки разписаните правила, обаче, дискусиите в обученията показаха, че специалистите не се чувстват достатъчно готови и не познават в голяма степен задълженията на всеки един участник, ангажиран с предоставянето на закрила на непридружени деца – мигранти. В тази връзка в рамките на обучителните сесии бе осигурено пространство за обсъждане на индивидуалните и екипните роли на всеки един, ангажиран с процеса по закрила на децата-бежанци

Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификата на детството, прекарано в бягство, както и на културните и социалните норми, които определят общуването и оказването на подкрепа на всяко дете, нуждаещо се от закрила. В рамките на обучителна сесия бяха представени казуси от националния контекст, които да развият компетенциите на участниците по отношение на диалога, екипността и работата по случай.

Експерти на Ноу-хау центъра за алтернативна грижа за деца представиха метода за създаването на индивидуален план за всяко дете, базиран на нагласите, ценностите, уменията и знанията на детето, както и на контекста на пребиваването му в България.  Обучители на социалните работници бяха експерти по социална работа, специалисти с опит в предоставянето на правна помощ на мигранти, както и приемни родители с опит в управлението на екипи от социални работници. Ани Арутюнян – Стаменова, консултант на НАПГ, представи модулите, свързани с културните особености на децата-мигранти, правния режим на пребиваването у нас на непридружени деца – мигранти, достъпът до закрила, както и междуинституционалното взаимодействие, а Таня Ганева от НАПГ работи с участниците за прилагането на приемната грижа за непридружените деца – мигранти в националния контекст на системата за закрила на детето.

В рамките на обученията се достигна до общия извод, че у нас би била приложима приемна грижа, в която не се пристъпва към реално настаняване на непридружените младежи (които към момента са около 30 и са на възраст от 14 до 18 години), като е постижимо приемните родители да предоставят „частична“ приемна грижа, като влизат в ролята на ментори и са доверени лица за младежите, които ги подкрепят в социалната им адаптация, докато пребивават в страната и в приемателните центрове у нас. Това може да се случва чрез системни посещения, извеждането им извън центъра и предоставянето на дневна грижа, придружаване до училище, спортни клубове, здравни институции и др.