Националната асоциация за приемна грижа работи почти от създаването си по своята Политика за работа по жалби и сигнали. През 2016 година асоциацията е работила по повече от 100 сигнала на действащи приемни родители, свързани с прилагането на приемната грижа у нас. По решение на Управителния съвет, от 1 януари 2017 година, комисията, която разглежда жалбите и сигналите, постъпили в асоциацията, ще се състои от трима членове.

Вера Колешева започва професионалният си опит в подкрепата за деца преди повече от 15 години. Работила е с родни, приемни, осиновителни семейства. През последните години от професионалната й история е ангажирана със супервизия и консултиране на професионалисти, екипи от социални работници и родители, в подкрепа на работата им и грижата за децата. “Далеч съм от мисълта, че има готови рецепти за различните ситуации, в които попадаме като родители. Затова веруюто ми в професионален и личен план е, че заедно можем да дискутираме и търсим приемливи решения на наболели проблеми и затруднения.”, споделя Вера Колешева.

Мария Благоева е член на Националната асоциация за приемна грижа от самото й създаване – през 2009 година. Тя е приемен родител с дългогодишен опит, като се е грижила за тинейджър, а сега полага грижи за две деца, изведени от социален дом. Мария Благоева е инженер по образование, като успешно завършва програмата “Прайд” за обучение и подготовка на приемни родители. Гинка Илиева е третият член на Комисията за работа по жалби и сигнали на НАПГ. Тя е приемен родител и програмен мениджър на Националната асоциация за приемна грижа. Преминала е през няколко допълнителни обучения за работа с деца, жертви на насилие, както и за управление на случая в социалната работа.

Жалба или сигнал се подават до Националната асоциация за приемна грижа през страницата на НАПГ, официално чрез електронно писмо или на хартиен носител – по пощата. В сигнала се описва цялата налична информация, която има приемния родител по случая, излагат се аргументи. Задължително се посочват три имена, ЕГН и адрес и телефон за обратна връзка. НАПГ не разглежда анонимни жалби и сигнали. В правомощията на асоциацията е даде своята експертна гледна точка на приемния родител, да поиска информация от заинтересованите страни – екипи по приемна грижа, отдели за закрила на детето, агенции и институции. Срокът, в който НАПГ отговаря на сигнали и жалби, е 14-дневен. Комисията, ангажирана с разглеждането на жалби и сигнали, може да упълномощи координатора на НАПГ на областно ниво, който да проведе от името на НАПГ работна среща между спорещите страни и да даде своето становище, преди оформянето на финалната позиция на асоциацията. Препоръчително е отговорите на НАПГ да са писмени до подалия жалбата. Сигналите и жалбите се регистрират в специален регистър, до който достъп имат единствено членовете на комисията, които разглеждат жалбите.

Сигналите и жалбите могат да бъдат свързани с нарушени права на децата от страна на различните системи (здравна, образователна, социална), за социална работа, която не е в интерес на детето или на приемния родител, както и когато приемните родители имат основателни притеснения за нарушаване на техните права.