Във Видин започва регулярното провеждане на месечни срещи за подкрепа и самоподкрепа на приемните семейства под супервизията на професионалисти от проекта „И аз имам семейство” и ИСДП. Това стана ясно след дискусия за проблемите на приемната грижа, организирана от КСУДС – гр. Видин, с участието на председателя на УС на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев, членовете на УС Мария Благоева и Александър Миланов, експерти от системата за закрила на детето, приемни семейства и специалисти по приемна грижа от региона.

Приемните родители поставиха проблеми, свързани с подготовката на децата и родителите при осиновяване, индивидуалната работа с трудни случаи, както и липсата на супервизия и подкрепа за приемните родители.

В рамките на срещата беше взето решение специалистите от проекта „И аз имам семейство” и специалистите от Комплекса за социални услуги за деца и семейства да организират месечни срещи за самоподкрепа и групова супервизия на приемните родители от областта. В срещите могат да се ползват ресурсите на супервайзорите на проекта и наличните експерти в Комплекса, предложи изпълнителният директор на Института за социални дейности и практики доц. Нели Петрова.

За да се подобри обхватът на приемната грижа и за да се премахне сериозният проблем с ненастаняването на деца в приемни семейства, Националната асоциация за приемна грижа ще започне местна кампания сред приемните родители за мотивация за разширяване на възрастовия профил, както и за самозаявяване за подкрепа и психологическо консултиране при необходимост. Разясняването на правата на приемните родители също ще бъде задача на местния координатор на асоциацията Цветелина Милославова.

Националната асоциация за приемна грижа ще направи и запитване до Агенцията за социално подпомагане за адекватността на практиката на събиране на касови бележки за оправдаване на разходите за издръжка на децата. Според НАПГ, тази практика е порочна и не изпълнява контролни функции, а само създава бюрюкратични спънки. НАПГ препоръчва наблюдението и посещението за проследяване на развитието на детето като инструмент за проследяване на разходите за финансиране.

Освен това, Националната асоциация за приемна грижа пое ангажимент до края на ноември да публикува наръчник за правата на приемните родители, за да разшири познанията на приемните родители за задълженията и възможностите на приемните родители.

„Най-важното, което трябва да запомним всички е, че приемните родители се нуждаят от подкрепа, развитие и обучение, също както професионалистите от системата за закрила на детето и социалните работници в различните услуги. Тази подкрепа може да започне под различни форми още след одобрението на приемните семейства, за да се избягва порочната практика приемни родители да се отказват от приемната грижа.”, коментира Мирослав Долапчиев, председател на УС на Националната асоциация за приемна грижа. Според него, стъпките за създаване на група за самопомощ са първи и успешни ходове за решаване на проблемите на приемните родители във Видинско.