Полицейски орган/длъжностно лице на ДАБ, установил непридружено дете чужденец от Украйна, намиращо се на територията на ГКПП, ППП, Дирекция „Миграция“, в Районно управление „Полиция“ (РУП) или център/място за регистрация на ДАБ следва незабавно да уведоми/подаде сигнал до Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес/местопребиваване на детето.

Пряко ангажиран с дейностите и мерките по закрила на детето е отделът за „Закрила на детето“ (ОЗД) към ДСП – структура на Агенцията за социално подпомагане. Основната функция на ДСП е осъществяването на текущата практическа дейност по закрила на детето в общината. Сигналът може да постъпи в дирекция „Социално подпомагане“ писмено или устно.

Спрямо непридруженото дете се предприемат мерки за закрила извън семейството по реда на Закона за закрила на детето. В случаите, когато установяването е настъпило в почивни и празнични дни, се предприемат съвместни действия (МВР и ДСП) по предоставяне на полицейска закрила и настаняване в социална услуга за резидентна грижа. Полицейската закрила е спешна мярка, която се предоставя в рамките на 48 часа и когато детето е: обект на престъпления или има непосредствена опасност за живота или здравето му, както и когато има опасност то да се окаже въвлечено в престъпление; изгубено или е в безпомощно състояние; останало без надзор. Специализираните органи на МВР могат да настанят детето в социални услуги за резидентна грижа, като при необходимост му бъде осигурена охрана.

При постъпване на сигнал в ДСП за непридружено дете, полицейския орган/длъжностното лице на ДАБ установил непридруженото дете следва да окаже необходимото съдействие за проверката и оценката на сигнала.

ДСП като орган по закрила на детето на местно ниво предприема след оценка на риска, положението и интереса на детето следните дейности и мерки спрямо непридружените деца от Украйна:

  • Консултативни услуги – педагогическа, психологическа и правна помощ и социална подкрепа;
  • Настаняване в семейството на роднини или близки/отпускане на финансова помощ;
  • Настаняване в приемно семейство;
  • Настаняване в социална услуга за резидентна или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа – в краен случай.

Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва със заповед на директора на ДСП по настоящия адрес на детето.

В случаите, когато непридруженото дете е придружено от лица – близки на семейството, които са „натоварени“ с родителски функции от биологичните родители на децата следва тази ангажираност на въпросните лица да бъде документирана чрез попълване на декларация за поемане на отговорност и грижа спрямо детето. В декларацията да се посочва задължително адрес/местопребиваване, където ще може да бъде извършено последващо социално проучване и оценка на положението на детето от ДСП. В тези случаи се работи в посока за настаняване на детето „при близък“.

В Семейния кодекс (СК) се съдържат разпоредби, касаещи правното положение на лицето, при което детето е настанено. Основната уредба е в чл. 137 от СК „Особени случаи на представителство и грижа“ и се  изразява в извършване от страна на лицата, полагащи грижи за детето на всички онези действия от съдържанието на родителските правомощия за гарантиране на правата и защита на интересите на детето. Лицата, при които детето е настанено по съдебен ред извършват необходимите правни действия за защита на личните права на детето, свързани с неговото здраве, образование и гражданско състояние. При настаняване на детето по административен ред по чл. 27 от Закона за закрила на детето действията се осъществяват от дирекция „Социално подпомагане“.

Указания за действие в случай на непридружени деца от Украйна