Категория:

В страната се срещат откази за отпускане на еднократна социална помощ на приемни родители, при които има настанени деца, особено новородени или деца с увреждания. Причината, която често се посочва, е тази, че няма инцидентно възникнали потребности в семейството, каквото е условието на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:

„Чл. 16. (1) За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно. (2) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2003 г., в сила от 01.05.2003 г.) Еднократната помощ по ал. 1 до петкратния размер на гарантирания минимален доход се определя със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или от упълномощено от него длъжностно лице.

Във връзка с това Националната асоциация за приемна грижа съветва приемните родители, включително и тези с новонастанени деца, да се позовават на чл. 48 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, а не да искат социална помощ, регламентирана в Закона за социално подпомагане.

В чл. 48 на Правилника към Закона за закрила на детето е записано, че се отпуска еднократна помощ при превенция на изоставянето, реинтеграция, за отглеждане при близки и роднини, както и в приемни семейства.

Еднократната помощ може да се отпуска до 4 пъти в годината. Тази помощ е различна от месечната и се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето.  Общият размер на еднократната помощ за годината е до 5-кратния размер на гарантирания минимален доход – 325 лева.

Еднократната помощ може да се предоставя в пари и/или в натура.

Помощите, които се изплащат от дирекция „Социално подпомагане“, се отпускат въз основа на молба-декларация (вижте по-долу), подадена от лицето/семейството, което полага грижи за детето, до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето и след представяне на лична карта или личен паспорт.

Към молба-декларацията се прилагат следните документи:  копие от акта за раждане на детето, заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или решение на съда за настаняване на детето, документ за здравословното състояние на детето – само за деца с физически или психически увреждания. При необходимост дирекцията „Социално подпомагане“ може да изисква и други документи.