След въвеждането на професията „приемен родител“ в Националния класификатор на длъжностите и професиите остана висящ въпросът за обучението за професионалното обучение за тази професия. Съгласно Закона за професионалното образование и обучение обучението по професиите се осъществява на базата на държавни образователни изисквания, утвърдени с наредба на министъра на образованието и науката.

През изминалата седмица на сайта на образователното министерство за обсъждане е публикувана наредбата за придобиването на професионална квалификация по професията „приемен родител“, както и държавните образователни изисквания за обучението.

Професионалното обучение по професията е различно от обучението, което осъществяват социалните работници, когато подготвят приемните родители. Това, обучение, което правят социалните работници е част от оценката.

Професионалното обучение се реализира в реална учебна среда, като процеса завършва с придобиването на професионална квалификация „приемен родител“ и съпътстващото го свидетелство за професионална квалификация (легална диплома от МОН). Право да обучават по професията имат всички лицензирани доставчици на професионално обучение – това са професионални гимназии, центрове за професионално обучение (ЦПО) и др. Механизмът за придобиване на професионална квалификация е същият, както за всеки, който иска да учи за други професии – счетоводител, готвач, заварчик и др.

Съгласно наредбата, с която се предлагат на обсъждане държавните образователни изисквания, обучението по професията „приемен родител“, всеки който иска да учи за приемен родител и да получи диплома за това, трябва да е завършил поне 7 клас или да има основно образование. Обучението за професията „приемен родител“ се провежда в рамките на 660 часа. Курсистите ще учат психология, социална работа, право, обща физиология и др.

След завършване на обучението по професията, обучаваните трябва да познават правата и задълженията си като участници в процеса, съгласно законовата и подзаконовата нормативна база, да разбират договорните отношения между приемния родител и доставчика на услугата, както и да се отнасят с чувство на отговорност към задачите, които са му възложени от доставчика на приемна грижа или от родителите/настойниците на детето. Бъдещите приемни родители трябва още да разпознава симптомите на различните заболявания, типични за детската и юношеската възраст, както и съвременни теории за детското психично развитие, спецификата на различните видове увреждания при децата, да прилагат концепцията на споделена грижа за децата, настанени в приемна грижа.

От обучаемите за професията „приемен родител“ се изисква в края на обучението да ползват чужд език при търсене на актуална информация от интернет и други източници и да познават основната терминология на чужд език по професията.

Важно е да се знае, че обучението по професията „приемен родител“ към момента не е задължително и не се покрива от държавата. Както за всяка друга професия, обучението ще бъде доброволно и ще се заплаща от кандидатите. Придобиването на професията не гарантира осигуряването на заетост, а декларира, че специалистът е квалифициран, съгласно правилата на професионалното обучение, гарантирано с диплома.

Националната асоциация за приемна грижа работи по създаването на Център за професионално обучение и една от професиите, по които ще се извършва обучение, е „приемен родител“.

Държавни образователни изисквания за професията „приемен родител“