Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят за деца настанени за отглеждане в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, в пари и/или под формата на социални инвестиции, независимо от дохода на семейството, при условие, че детето:

  1.  редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  2. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  3. живее постоянно в страната.

 Месечната помощ се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и след 18-годишна възраст до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, ако настанените продължават да живеят в семейството.

Според Закона за държавния бюджет на Република България месечната помощ за деца, настанени в приемни семейства, е 35 лв., независимо от броя им.