Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година се предоставя и на семействата на роднини, близки или приемни семейства – за близнаци, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството.

Ориентировъчният размер е 1 200 лв. за всяко дете-близнак.

Правото за получаване на еднократната помощ възниква от датата на настаняване по чл. 26 от Закона за закрила на детето.

чл. 6а, ал. 5 от Закона за семейни помощи деца

Образец на молба