Еднократната целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции, независимо от дохода на семейството, за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, които са записани в първи клас на държавно или общинско училище.