Националната асоциация за приемна грижа припомня поисканото становище от Министерството на здравеопазването относно професионалната и/или доброволната приемна грижа от лице с положителен ХИВ-статус, което не е развило СПИН.

Становището е изискано по инициатива на социални работници.

Министерството на здравеопазването представи експертно становище по казуса от националните консултанти по епидемиология на инфекциозните болести и по инфекциозни болести към МЗ.

Специалистите определят ХИВ-инфекцията като „високо динамичен процес“ Епидемиологията на ХИВ/СПИН посочва за източници на инфекция (лица, които могат да предават вируса на възприемчивия) вирусоносителите и лицата с установен синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) – стадии от заболяването, доказан с лаборатории изследвания и клинични симптоми.

При вирусен товар  под 40к/мл., вероятността за развитие на заболяване се счита за твърде малка, но не може да бъде отхвърлен напълно потенциален риск, при определени условия.

Разпоредбите на чл. 32., т. 8. от Закона за закрила на детето, (изм. – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) визират носители на ХИВ, които са с установен СПИН. ХИВ-инфекцията не е включена в заболяванията посочени в чл. 61 (1) и чл. (1) т.1 и 2 от Закона за здравето.

Становище на Министерство на здравеопазването