Въпрос: Откога тече 14 дневния срок за обжалване, от датата на заповедта или от датата на вписване в регистъра. Моята заповед е от 03.10.2012.?

Отговор: 14 дневният срок за обжалване на заповедта (вероятно за вписване в регистъра) тече от датата на връчване. След като заповедта бъде издадена, в случая на 3.10.2012 г., е трябвало да Ви поканят, за да Ви я връчат. При получаването на заповедта е трябвало да напишете саморъчно, че сте я получили и да се подпишете. При евентуален спор, в съда ще се вземе предвид периодът от 14 дни, следващ датата на връчването, удостоверено с подпис. Ако сте получили заповедта по пощата и/или куриер, срокът тече от деня, следващ деня на получаване (видно от обратната разписка или товарителницата на куриерската фирма).

Ако не сте положили подпис и няма документ, от който да е видно, че сте получили лично заповедта, срокът за обжалване тече от датата на заповедта, във Вашия случай – от 03.10.2012 г.