Процедура за международно осиновяване на приемното дете

1. При определяне на подходящ осиновяващ за дете от Съвета по международни осиновявания, дирекцията “Международна правна закрила на детето и международни осиновявания” при Министерството на правосъдието уведомява писмено съответната Регионална дирекция за социално подпомагане. След получаване на уведомлението, експертът по закрила на детето в Регионалната дирекция за социално подпомагане уведомява писмено и по телефона Отдела за закрила на детето по настоящ адрес на детето и доставчика на услугата “приемна грижа” на приемното семейство (към 2017 г. основно доставчик на услугата са екипите по приемна грижа към общините).

2. Доставчикът, който предоставя социалната услуга на приемното семейство, полагащо грижи за съответното дете, информира приемното семейство, че има определен осиновяващ за детето.

3. Дирекцията, отговаряща за международните осиновявания, в Министерството на правосъдието уведомява писмено Регионалната дирекция за социално подпомагане да предстоящия контакт между осиновяващ и дете. След получаване на уведомлението, експертът по закрила на детето от Регионалната дирекция за социално подпомагане уведомява писмено Отдела за закрила на детето по настоящ адрес на детето и доставчика, който предоставя социалната услуга на приемното семейство. Доставчикът информира приемното семейство за периода на контакт и го подготвя.

4. Приемните родители подготвят детето за среща с осиновяващия без да оповестяват осиновяването и съдействат за пълноценното провеждане на контакта.

5. Социалният работник, водещ случая на детето, организира провеждане на контакта между дете и осиновяващи на подходящо място, извън домашната му среда и по начин, съобразен с индивидуалния режим на детето. На срещите присъстват детето, осиновяващия, представител на акредитираната организация – посредник и социалния работник, водещ случая на детето. По преценка на социалния работник, водещ случая, на първата среща може да присъства и приемното семейство.

6. По време на провеждането на контакт, при желание и необходимост, може да се осъществи среща между приемното семейство и осиновяващите.

7. Социалният работник, водещ случая на детето, изготвя писмо до Министерството на правосъдието относно проведения контакт, което съдържа информация за периода, лицата и обстановката, в която е протекъл. Писмото се подписва от директора на дирекцията за социално подпомагане.

8. Акредитираната организация – посредник на осиновяващите, уведомява писмено съответната регионална дирекция за социално подпомагане за депозирано съгласие от осиновяващите в Министерството на правосъдието. След получаване на уведомлението експертът по закрила на детето от РДСП уведомява писмено и по телефона Отдела за закрила на детето и доставчика на услугата на приемния родител.

9. Детето, настанено в приемно семейство, научава по подходящ начин за стартиралата процедура по осиновяване от социалния работник, водещ случая, и приемното семейство.

10. В писмото, с което акредитираната организация – посредник информира Министерството на правосъдието за желанието на осиновителите да осиновят приемното дете,  акредитираната организация предлага дейности за подготовка на детето за преминаване в осиновителното семейство. Тези дейности могат да бъдат: поддържане на връзка между дете и осиновители чрез електронна поща, разговори по телефон или скайп, осигуряване на уроци по езика на държавата, от която са осиновителите, разглеждане на семеен албум на осиновяващите, допълнителни срещи и др. Разходите, свързани с подготовката на детето за осиновяване, са за сметка на осиновителите.

11. Социалният работник, водещ случая, координира осъществяването на одобрените дейности с акредитираната организация – посредник на осиновяващите, доставчика на социалната услуга и приемното семейство и следи за изпълнението им.

12. Акредитираната организация – посредник уведомява писмено съответната Регионална дирекция за социално подпомагане за депозираното и влязло в сила решение за допускане на осиновяването и прогнозната дата за извеждане на детето от приемното семейство. След получаване на уведомлението, експертът по закрила на детето от РДСП уведомява писмено и по телефона ОЗД и доставчика на услугата “приемна грижа”. От своя страна доставчикът информира приемното семейство и осигурява интензивна подкрепа на всички членове на приемното семейство и подготовка на детето за раздялата.

Акредитираната агенция – посредник при международно осиновяване трябва:

1. Да осъществява дейността си при съобразяване висшия интерес на детето и в съответствие с нормативните актове в областта на международното осиновяване и закрила на детето.

2. Да осигурява превод на съответния език в отношенията и кореспонденцията с клиентите, централните органи, държавните органи и институции и другите акредитирани организации.

3. Да консултира осиновяващия относно законодателството, процедурата, необходимите документи и срокове за международно осиновяване и спецификите за съответната държава.

4. Да изготви и подаде молбата от осиновяващия, заедно с необходимите документи

5. Да окаже съдействие за изпълнението на задълженията на вписания в регистъра осиновяващ.

6. Да следи и уведомява осиновяващия за сроковете и етапите на процеса по осиновяване и да предприема необходимите действия своевременно и с дължимата грижа.

7. Да уведоми за подписано удостоверение за даване ход на процедурата по осиновяване на дете по реда, установен в съответната държава по обичайно местопребиваване на осиновяващия.

8. Да събере и предостави на осиновяващия на допълнителни материали за детето, които да го подпомогнат при вземане на решението за изразяване на съгласие или отказ за осиновяване.

9. Да участва в осъществяването на специални мерки за осиновяване.

10. Да оказва съдействие за осъществяването на контакт между осиновяващия и осиновявания, включително с преводач.

11. Да консултира осиновяващия при вземане на решение за изразяване на съгласие или отказ за осиновяване на определеното дете.

12. Да уведоми съответната регионална дирекция за социално подпомагане за депозирано в Министерството на правосъдието съгласие за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от определения от Съвета по международно осиновяване осиновяващ.

13. Да съдейства в процеса по информиране и подготовката на детето за преминаване в осиновителното семейство.

14. Да осигури представителство на осиновяващия пред съда.

15. Да окаже съдействие за допускане на осиновяването и признаване на осиновяването в Република България.

16. Да подпомогне издаването на нов акт за раждане на осиновеното дете, документ за самоличност и съответните документи за влизане в приемащата държава и получаване на разрешение за постоянно пребиваване в нея.

17. Да подпомогне осигуряването на безопасни и подходящи условия за транспортиране на осиновеното дете.

15. Да консултира и окаже подкрепа на осиновителите в периода на следосиновително наблюдение при необходимост.

16. Да уведомява и съдейства на Министерството на правосъдието за връщането на детето в Република България в случай на получена информация, че решението на българския съд не е признато в приемащата държава до една година от влизането му в сила.

17. Да осигури изпълнението на задължението за представяне на Министерството на правосъдието на доклад за адаптирането и интегрирането на детето в семейството на осиновителите на всеки шест месеца в рамките на две години след осиновяването, изготвен от съответния компетентен орган или организация.

18. Да предоставя незабавно на Министерството на правосъдието всяка получена информация относно затруднена адаптация и предприети действия за закрила на осиновено дете.

Работещите за акредитираната организация са длъжни да упражняват добросъвестно правата и задълженията си, като дължат лоялност и уважение към клиентите при осъществяване на дейността и спазване на утвърдените етични принципи и правила на поведение. Работещите за организацията са длъжни да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод дейността, която осъществяват или са осъществявали в организацията.

Акредитираната организацията не може да извлича недължима финансова облага от посредничеството при международно осиновяване, поради което:

1. не може да изисква и получава финансиране от осиновяващия в размер, който надвишава заявения максимален размер за посредничество за съответната държава;

2. може да изисква и получава от осиновяващите само средства за разноски и разходи във връзка с процедурата по международно осиновяване, включително: разумни хонорари на лицата, участвали в процедурата по осиновяването, и разумни административни разходи на организацията

3. служителите и участниците в процеса на осиновяване не могат да изискват и получават възнаграждение, несъразмерно на оказаните услуги или на обичайното възнаграждение за същите услуги.

Ако искате да подадете сигнал за нередности и неподходящо отношение на акредитираните агенции или на международни осиновители, можете да го направите в Министерството на правосъдието на следните телефони:

Международни отношения и акредитирани организации”тел.: 02 923 73 96
„Международна правна закрила на детето”тел.: 02 923 73 02