Месечна помощ за отглеждане на дете до една година в размер, определен със Закона за държавния бюджет на Република България, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството, при условие, че:

  1. майката не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;
  2. детето живее постоянно в страната.

Когато детето е с увреждания, семейството има право на месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания, която се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на семейството, при спазване на горните условия.

Условието за получаване на помощта е никой от семейството, при което е настанено детето, да не получава обезщетение по чл. 53, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, т.е. обезщетение за гледане на малко дете. Това обезщетение се изплаща на базата на чл. 164а от Кодекса на труда. С него се регламентира, че приемният родител или един от тях, когато детето е настанено в семейство, има право на отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Ако са осигурени за поне 12 месеца, те имат право и на обезщетение от НОИ за отглеждане на малко дете до 2 години, което се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България. За 2014 г. то е 340 лв. Обезщетението се спира, когато детето започне да посещава ясла или детска градина. Или, ако бъде прекъснато осигуряването на приемния родител.

(Чл. 8, Закон за семейни помощи за деца)