Обучителен лагер, насърчаващи самостоятелния начин на живот на младежите в приемни семейства, проведе Националната асоциация за приемна грижа. Инициативата „Споделяме заедно“ е част от дейностите на НАПГ за повишаване на знанията на младите хора, отглеждани в приемна грижа, да познават правата си, да имат отговорно гражданско поведение и да формират умения за независим живот.

Лагерът е част от голяма инициатива на НАПГ, която е насочена към информирането на обществеността и приемните родители за един по-сериозен проблем – липсата на цялостна държавна политика, която да подкрепя самостоятелния начин на живот и уменията за независим живот след напускане на приемното семейство. Този проблем е сериозен за цялата страна и за всички млади хора, които растат без родители и се отглеждат в Центрове за настаняване от семеен тип, в бившите домове за деца или в приемни семейства.

Според Агенцията за социално подпомагане, формирането на умения за самостоятелност трябва да се случва по време на живота в приемна грижа или резидентна услуга, а преди напускането им, институциите на местно ниво трябва да окажат подкрепа на младежите, за да се справят самостоятелно в живота, като ги подкрепят с намирането на работа, осигуряването на жилище и др. За съжаление, обаче, тази екипна работа на институциите е пожелателна и отговорността за насърчаването на самостоятелния начин на живот и справянето на младежите е отговорност единствено на приемните родители.

В рамките на обучителния лагер бяха проведени ателиета за кариерно развитие и умения за гражданска активност. Събитието беше посветено на уменията за работа в екип, професионалното ориентиране и избора на подходяща професия, като в тренинга, заедно с предварително обучени ментори, младежите решаваха различни тестове и въпросници, които да ги подкрепят във вземането на решения за бъдеща професионална реализация.

Лагерите на младежите са част от проект „Споделяме заедно“, който се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.