НАПГ вижда нередност в това, че не се актуализират заплатите на приемните родители на трудов договор с увеличената минимална работна заплата от 1 януари.

Националната асоциация за приемна грижа започва юридически консултации за търсенето на решения за поправянето на една несправедливост – индексацията на заплатите на приемните родители с увеличението на минималната работна заплата.

Проучване на Националната асоциация за приемна грижа показва, че никъде в нормативната уредба не е упоменато изрично, че се забранява увеличението на заплатите на приемните родители, които са на трудов договор. Основание за увеличението е записването в трудовите договори на текст, който уточнява процента на заплатата, спрямо минималната работна заплата (или на член от действащото законодателство, където е записано това.)

АСП се позовава на параграф 8 от ЗИД на Закона за социално подпомагане, където е казано, че: „§ 8. Всички професионални приемни семейства, които имат сключен трудов договор с директор на дирекция „Социално подпомагане“ към датата на влизане в сила на този закон, имат право да поискат промяна на договора с избрания доставчик на социална услуга „приемна грижа“. В случай че приемното семейство не желае промяна на трудовия договор, неговото действие се запазва до изтичането на посочения в него срок.“

От тук е видно, че трудовия договор действа до изтичането му, но никъде не се упоменава забрана за индексация на възнагражденията с новия размер на минималната работна заплата. Ако в договора условие е индексиране с минималната заплата, то няма основание това да не се случва.

В писмо-отговор на МТСП от 12.2. в т. 26, на наше запитване и становище, че заплатите на всички приемни родители трябва да се индексират, МТСП отговаря уклончиво, като преписва параграф 8.

Според Националната асоциация за приемна грижа е налице нарушение на правните норми, като е налична едностранна промяна на условията по договора от страна на ДСП.