Категория:

В писмо до министър-председателя, министъра на младежта и спорта и председателя на Държавната агенция за закрила на детето, Националната асоциация за приемна грижа изразява своята тревога относно намеренията на правителството да прехвърли Държавната агенция за закрила на детето като част от структурата на Министерството на младежта, физическото възпитание и спорта.

Според нас, подобно действие ще наруши баланса между интересите на децата и политиките, свързани с тяхното благосъстояние. В същото време, ако Държавната агенция за закрила на детето премине под юрисдикцията на спортното министерство, от независим орган, подчинен на Министерския съвет, агенцията ще се превърне в подведомствена структура с ограничени възможности за пряко участие, контрол и формиране на политики за защита правата на децата. Напомняме, че Държавната агенция за закрила на детето не е просто институция. Тя е създадена, за да координира и гарантира политиките за децата на национално ниво, както и да интегрира дейности и процеси, които са в сферата на компетенции на различни институции.

Смятаме, че прехвърлянето на агенцията към спортното ведомство ще лиши държавата от институция, която да преследва независимо най-добрия интерес на детето. В същото време е важно не само това прехвърляне да не се случи, но и агенцията да получи повече правомощия, както и ресурси, за да изпълнява ефективно своята дейност.