Във връзка с публикуваната информация за операция „Приеми ме 2015“,  Национална асоциация за приемна грижа, Национална мрежа за децата, и Уницеф – България изпратиха предложения, свързани с ролята и функциите на Консултативния съвет по проекта, критериите за избор на общини, индикаторите за наблюдение на качеството на приемната грижа и визията за развиване на цялостна система за мониторинг на проекта, която стъпва на Методиката за приемна грижа.

Операцията допълва и надгражда операция „Приеми ме“, финансирана по ОПРЧР 2007-2013г., която допринесе за развиването на приемната грижа в национален мащаб.

Според текста, публикуван в Насоките за кандидатстване, сегашната операция е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик, както и за непридружени деца бежанци. Поставя се специален фокус върху приоритетното настаняване на деца до 3-годишна възраст.

Предложенията са свързани с три основни теми:

1. Ролята и функциите на Консултативния съвет по проекта

2. Критериите за избор на общини –  извън основния въпрос за нуждите на децата и родителите на територията на съответната община, организациите предлагат като друг ключов критерий да се счита „способността на общините да осигуряват комплексна подкрепа на децата и приемните семействата т.е. наличие на специалисти и услуги, които могат да гарантират качество на грижата.“

3. Предлагат се и индикатори, които да се събират дезагрегирано, за да информират за качеството на приемната грижа, нейната ефективност от гледна точка на цели и устойчивост.