Националната асоциация за приемна грижа проведе обучение на 15 приемни родители, социални работници и експерти по приемна грижа за реализирането на приемна грижа за непридружени деца-мигранти. В обучението се включиха социални работници от отделите за закрила на детето, от областните екипи по приемна грижа, приемни родители и застъпници за правата на човека от неправителствени организации, ангажирани с мигрантските проблеми. Експертите преминаха през обучение по модела за алтернативна семейна грижа (Alternative Family Care (ALFACA). Това е модел за предоставяне на приемна грижа на непридружени деца-мигранти, който е развит на базата на дългогодишния опит на нидерландската неправителствена организация NIDOS в партньорство с белгийски, немски, чешки и датски организации, които работят с деца-бежанци и мигранти. ALFACA представлява набор от теоретично-обосновани похвати, добри практики и дейности, чиято ефективност е утвърдена в няколко страни от ЕС.

В рамките на обучението обучителите Питър ван де Пол и Кеталайн Съливанс от холандската организация Нидос, заедно с участниците, разгледаха различни теми от методологията ALFACA, сред които основни акценти в работата с непридружени бежанци и тяхната специфична ситуация, развитието на грижата за непридружени деца. Изследвани и дискутирани бяха специфични въпроси, свързани с психологическото благополучие, рисковете за безопасността, както и работата в междукултурна среда и културните различия на непридружените деца-мигранти.

Специалистите, участници в обучението, преминаха през обучителни модули за социалната работа и ролята на социалните работници и приемните семейства при настаняването в приемно семейство на непридружени деца-мигранти, бяха разгледани различни казуси за специфичната грижа в приемни семейства от същия етнически произход, както и местните приемни семейства.

Тридневното обучение е част от дейностите по проекта за развитие на приемна грижа за непридружени деца мигранти в Европа PROFUCE. Проектът се реализира в различни региони на България, Гърция и Италия, като водеща организация в реализирането на инициативата е Istituto degli Innocenti di Firenze. В България Националната асоциация за приемна грижа си партнира с Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца (НБУ). За България регионите, в които ще се реализират дейности по одобрение и обучение на приемни родители за деца-мигранти са областите Перник и София, Видин и Хасково.

По време на обучението участниците бяха посетени от заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова, която насърчи професионалистите да развиват знанията и компетенциите си в областта на тази специфична приемна грижа. Заместник социалният министър се срещна лично с обучителите от холандската неправителствена организация, за да научи опита на Холандия в закрилата на непридружени деца-мигранти. Питър Ван де Пол и Кателайн Съливънс представиха основните резултати от проведеното обучение и дадоха обратна връзка относно предизвикателствата, които стоят пред българската страна за качествената приемна грижа за непридружени деца-мигранти. От своя страна Росица Димитрова допълни, че в момента се разработва координационен механизъм за действие на местно ниво на всички ангажирани страни по отношение на приемната грижа за непридружени деца-мигранти.