Националната асоциация за приемна грижа започна подкрепи деца с увреждания в Плевен, Хасково и Видин. Инициативата в рамките на проект, финансиран от Агенцията за хората с увреждания, изпълняван в партньорство с Фондация „Булгари“, насърчи социалната адаптация на деца в приемни семейства с проблеми от аутистичния спектър, хиперактивност с дефицит на внимание и интелектуални (умствени) затруднения.

Инициативата с децата включмаше и провеждането на индивидуални сесии с психолог чрез използването на специализирана апаратура за мозъчна стимулация и подобряване на функционалното и менталното състояние на децата с увреждания. Децата имаха напълно безплатен достъп до мозъчен стимулатор за неинвазивна светлинно-звукова стимулация на мозъка, който в рамките на 18-24 сесии води до релаксация и драстично редуциране на стреса. Програмите му позволяват третиране на безсъние, тревожност и депресия. Терапията се провеждаше и по време на други дейности, например, ако детето е твърде напрегнато, не може да стои на едно място и не е в състояние да „дочака“ ефекта на релаксацията.

Апаратът за биологична обратна връзка и игровия софтуер за тренинг на концентрация на вниманието е втората придобивка, която е на разположение на децата с увреждания, на които НАПГ помага. 
Технологията позволява в реално време да се оцени колко релаксирано или концентрирано е детето и, ако има промяна, то технологията променя отговора си съобразно вътрешното състояние на детето. С използването на комбинацията от мултимедийна технология, децата имаха възможността да навлязат в едно напълно ново измерение на овладяване на умения за саморегулация. В рамките на проекта психологът Румен Колев работи пряко с децата в Плевен, Хасково и Видин и предостави индивидуални консултации на приемните родители. Като част от инициативата бяха и срещите и обученията за социални работници, ангажирани с приемната грижа.
Освен това психологът проведе и физически активности-игри за развитие на когнитивните функции (памет, внимание, възприятие, мислене, въображение, интелект) при децата – участници в инициативата. Тези адаптирани физически активности имат изразено занимателен характер, чиято цел е развиване на познавателната, психомоторната и емоционална сфера при децата. Физическите активности са такива, доколкото те постигат тези свои цели чрез тялото и неговата механика, а не чрез налагане на сложни за за децата физически упражнения, присъщи на учебните планове по физическо възпитание и спорт. 

Бяха проведени и групови занимания с родителите и децата.