Децата, настанени в приемни семейства, трябва да бъдат подкрепяни и обучавани в училище съобразно техните индивидуални потребности, а за това е необходимо включването на учителите при определянето на действията в плановете за грижа. Това каза програмният мениджър на Националната асоциация за приемна грижа Гинка Илиева в рамките на работна среща със заместник-министъра на образованието Деница Сачева. В срещата участва и заместник-председателят на НАПГ Мария Благоева. Представителите на НАПГ обсъждаха конкретни случаи на пренебрежително отношение от страна на учители към деца, настанени в приемни семейства.

Приемната грижа е недостатъчно разбрана и разпозвана не само от учениците, но и от учителите и родителите, коментира още Гинка Илиева. Точно затова е необходимо в системата да се отвори място за тази тема, допълни програмният мениджър на НАПГ.

Учителите в детските градини и училищата ще могат да преминават обучения за нуждите на децата от приемни семейства. Такива модули ще бъдат включени в курсовете за допълнителна квалификация в областта на приобщаващото образование, каза от своя страна зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева. Тя пое ангажимент Министерството на образованието и науката да предостави на регионалните управления на образованието (РУО) информация за приемната грижа – какво представлява, какви са особеностите на децата от приемни семейства и др. Началниците на РУО ще я разпространят до детските градини и училищата в съответния район.

Ролята на социалния работник, който отговаря за защитата на правата на приемното дете, най-често от отдела за закрила на детето, е ключова за подкрепата на децата в риск в училище, но на практика няма ясни насоки и правила за участието му в екипа за подкрепа на ниво училище, коментира от своя страна Мария Благоева. Тя допълни, че педагогическият съветник на ниво училище е нужно да бъде обучен и подготвен, за да осъществява реална подкрепа на учениците, отглеждани в приемни семейства, и на учителите, които им преподават.

В рамките на срещата бе обсъдена и дискриминацията спрямо деца, настанени в приемна грижа, по отношение на привилегиите им при продължаване на образованието в университет. В момента Законът за висшето образование дава възможност на младежи, напуснали домове за деца, лишени от родителска грижа, да бъдат приемани с преференции във висшите училища – например, без да плащат такси за изпити, без да дължат семестриални такси, както и да ползват преференции при настаняването в общежития. НАПГ потърси съдействие от МОН да предприеме инициатива за промяна на Закона за висшето образование, като допусне възможността режимът на т.нар. “положителна дискриминация” да бъде въведен за всички деца, които към датата на придобиване на право за висше образование и кандидатстване в университет, са обект на държавна закрила.