Състоя се първото заседание на сформирания Консултативен експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“, който се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане (АСП). В дейността на Съвета са ангажирани представители на централната, местната власт и гражданското общество. Неправителствените организации са представени от Националната асоциация за приемна грижа, Националната мрежа за децата, Националното сдружение на общините в България и УНИЦЕФ. Държавата в съвета е представена от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, АСП. Критерии за избор на конкретните неправителствени организации са стратегическите приоритети в дейностите им: иницииране и активно участие в реализирането на политики на местно и национално ниво, насочени към деинституционализацията на деца и развитие на ефективна заместваща семейна грижа за деца в риск.

Основната дейност на Консултативния експертен съвет  е в посока подпомагане на планирането, изпълнението и наблюдението на проекта, който ще управлява приемната грижа в страната до 2018 г., в съответствие с държавната политика в областта на приемната грижа и добрите европейски практики. По този начин Съветът е иновативна форма на междуинституционално взаимодействие, като в случая неправителствените организации пряко участват в изпълнението и в контрола на социалната политика на национално ниво.

Сред първите ангажименти на съвета е да изготви анализ на потребностите от развиването на приемна грижа на общинско, областно и национално ниво и въз основа на този анализ да разработи краткосрочен План за развитие на социалната услуга „приемна грижа” в страната, който ще се актуализира периодично. В изпълнение на този план ще се реализира последващ преглед на общините ­ втори етап, с отворен вход за включване и на нови партньори, като водещ критерий за участие в проекта е идентифицираната необходимост от предоставяне и развитие на приемната грижа.

Проектът „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда приключващия в края на 2015 г. проект „И аз имам семейство“. Целта на проект „Приеми ме 2015“ е да се усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата „приемна грижа“ и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Утвърдените и сега действащите в рамките на проект „И аз имам семейство“ приемни родители ще преминат към проект „Приеми ме 2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им обратно в специализирани институции. Общият бюджет на проекта е 51,6 милиона лева, реализацията му ще продължи до 31.07.2018 г.