Категория:

В последния месец представители на Управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа се срещнаха с приемни родители от областите Перник, Търговище, Пазарджик, Хасково и Стара Загора в рамките на инициативата си за срещи с приемни родители и членове на асоциацията. В рамките на срещите бяха обсъждани предизвикателствата пред приемните семейства, както и пред професионалистите, ангажирани с тази форма на обществена грижа за деца.

От проведените разговори става ясно, че приемните родители продължават да изпитват трудности в процеса на реинтеграция и осиновяването на деца. Въпреки, че приемните родители са част от екипа от професионалисти, вземащ решения за децата, масово не се търси тяхното мнение. Приемните родители споделят също, че деца се връщат в родните си семейства, в които няма значима промяна на обстоятелствата и така децата отново попадат в бедност и насилие.

Продължава да се случва недостатъчната подкрепа на приемните родители при извеждането на децата. Емоционалните реакции и травмата от раздялата се приема като непрофесионализъм, за който се обвиняват приемните семейства, стана ясно още от дискусиите. Болезнен е и въпросът за качеството на приемната грижа в различните региони, както и липсата на умения и знания на социалните работници при оценката и обучението на приемните семейства. Приемните родители настояват за двустранен професионализъм и качествена подкрепа, а не административен подход при работата в приемна грижа.

В тази връзка Мария Благоева, заместник-председател на НАПГ, Александър Миланов, Цветелина Радулова и Гинка Илиева, членове на Управителния съвет на НАПГ, представиха пред приемните родители и специалистите концепцията за професионализация и специализация в приемната грижа. В нея са залегнали предложения, които са в процес на дискусия, които гарантират въвеждането на т.нар. подход на споделеното настаняване:

  • Приемната грижа като споделено настаняване има мисия да осигурява достатъчно добра грижа на настаненото дете. Достатъчно добра приемна грижа е грижата, която разпознава, уважава и посреща емоционалните, познавателните, социалните и духовните потребности на едно дете. Приемната грижа е насочена към създаване на конструктивна връзка възрастен – дете, т.е. на обич, уважение, ясни граници.
  • В този процес приемният родител стимулира, подкрепя, развива постиженията на детето, неговото проектиране в бъдеще.
  • Приемната грижа се стреми да осигури развита социална мрежа за детето, т.е. комуникация с връстници, с други възрастни, участие в различни групи и други.
  • Споделеното настаняване дава възможност на детето да си създаде ясна представа за себе си, за своето място, да се разположи в историята на своето семейство, в актуалната ситуация, евентуално в бъдещо осиновяване, създавайки своята лична история. По този начин то може да търси смисъл и цели в живота си занапред.
  • Споделеното настаняване съхранява потенциала на родното семейство да съхрани или възстанови своите функции. Изключително важно е участието на родното семейство в грижата за детето – директно или символично. Успехът на приемната грижа зависи от отношението на родното семейство към нея.
  • Споделеното настаняване дава ясна роля на екипа, подкрепящ приемната грижа. Екипът от професионалисти около едно дете, настанено в приемна грижа, е специфичен и освен задължителните участници, като социални работници от ЕПГ и ОЗД може да включва специалисти от доставчици на социални услуги, учители, доброволци, здравни работници и др.
  • Основната функция на професионалния екип е придружаване детето от едното семейство към другото, на живота му между двете семейства, даването на смисъл на това, което се случва, управлението на разпокъсаността на живота на детето и запазването на символичните връзки, което има терапевтичен характер   с голяма стойност.
  • Екипът осигурява участието на детето в целия процес на осъществяване на формалната грижа – информиране по подходящ начин, търсене на мнението на детето по всички въпроси, които го засягат, консултиране на удовлетвореността и резултатите от грижата с него, осигуряване на постоянно лично пространство за споделяне и др. Екипът подкрепя и медиира връзката на детето с родното му семейство – родители, роднини, близки, другаде настанени братя и сестри.
  • Екипът от професионалисти, подкрепящ приемната грижа поема част от функциите на родното семейство, т.е. той има директна връзка и комуникация с настаненото дете.
  • Екипът подкрепя приемния родител за осъществяване на достатъчно добра грижа за настаненото дете.

Приемните родители дискутираха и работата на асоциацията по места, както и дадоха препоръки за развитието и конкретните дейности, които ще подкрепят членовете на асоциацията.