Националната асоциация за приемна грижа напомня на държавните социални служби, екипите по приемна грижа и неправителствените организации, че имат задължението да изготвят годишни доклади за дейността на приемните семейства, които подкрепят.

Вярваме, че това задължение не е забравено.

В същото време, приемните родители трябва да знаят, че доставчиците (екипите по приемна грижа, социалните служби или неправителствените организации) могат да използват различни техники за събиране на информация. 

По тази причина не е против закона и методиката искането на социални работници от  екип по приемна грижа приемните родители да попълват доклад за дейността през годината. Изпратената до НАПГ форма на доклада говори повече за анкета за самооценка на приемния родител. Доставчиците имат задължението да подкрепят и развиват приемните родители, както и да поставят условия за отчетност на свършената работа. Гражданският договор, на основанието, на който се изплаща месечното възнаграждение, също предполага отчетност всеки месец и подписването на приемо-предавателен протокол за свършеното.

Припомняме, че по стандарт от методиката за приемна грижа, прегледът на работата на приемните родители се осъществява от социалния работник, а резултатите се отразяват в доклад. Социалният работник е длъжен да представи на приемния родител доклада, след което той се представя и на Комисията по приемна грижа. Предвид тази норма, за Националната асоциация за приемна грижа е неясно защо все по-често в асоциацията се получават сигнали за това, че приемни родители с години не са виждали доклади, в които се отразява наблюдението на работата им.

Националната асоциация за приемна грижа съветва приемните родители да настояват пред социалните си работници да получават годишните доклади.

Напомняме, че приемната грижа е партньорски процес и пренебрегването на определени правила, както и липсата на обратна връзка към приемните родители за работата им говори за недобра практика в социалната работа. Приемните родители имат право да знаят каква е оценката за работата им от страна на възложителя на тяхната работа.