Националната асоциация за приемна грижа търси експерт, който да подготви обучителен пакет, предназначен за учители и педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование.

Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която е ангажирана с подкрепата на децата, настанени в приемна грижа, както и в подобряването на приемната грижа у нас, чрез инвестиция в приемните родители. НАПГ е създадена от приемни родители и професионалисти в подкрепата на уязвими български деца. НАПГ е специализирала своята дейност в подкрепата на приемните родители, младежите в приемни семейства, учениците, както и най-малките деца.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО:

Националната асоциация за приемна грижа търси експерт, който да подготви обучителен пакет, предназначен за учители и педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование.

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Количествени: подготвен обучителен пакет по ключови за адаптацията на деца, преживели травма, в образователната система, съпроводен с презентационен материал (ppt)
 • Качествени резултати: обучителното съдържание отразява адекватно, достъпно и разбираемо за педагогическата общност:
  • същността на приемната грижа през правото на детето да бъде отглеждано в семейна среда;
  • държавния процес на деинституционализация и приемната грижа като алтернатива на живота в специализирани институции;
  • ключовите участници в приемната грижа и техните роли (права и задължения) в процеса, екипното взаимодействие между образователната и социалната сфера;
  • ефектите от приемната грижа за детето, приемното семейство, родното семейство;
  • поведенческите, емоционалните и социални аспекти на изоставянето на деца и на децата, преживели травма;
  • ролята на учителя в работата с приемни деца;
  • новата наредба за приобщаващо образование и възможностите за подкрепа на децата, преживели травма в училище и детската градина;
  • основните методи в практиката за подпомагане на адаптацията на децата от приемна грижа в училище и детските градини;
  • основните методи за комуникация и взаимодействие между заинтересованите страни около детето, преживяло травма;
  • практическите насоки за работа с деца, настанени в приемна грижа;
  • друго, по преценка на експертите.

КОМПЕТЕНЦИИ,  УМЕНИЯ И ОПИТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:

От експертът/експертите, се очаква да има следните компетенции, умения и опит:

 • Обща информираност за действащата нормативна уредба в областта  на  политиките за деца в България, включително образователната и социалната политика;
 • познаване на приемната грижа в България;
 • познаване на особеностите на децата, преживели травма;
 • познаване на процесите в социалната и образователната система;
 • знания и опит в обучението на педагогически специалисти или специалисти от системата на закрилата на децата;

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ:

 • Набиране на предложения – 30.11.2017 г.
 • Сключване на договор – 10.12.2017 г.
 • Първи вариант на обучителния пакет за обратна връзка – 30.01.2018 г.
 • Финален вариант – 20.02.2018 г.

МОНИТОРИНГ:

Изпълнителят ще работи под ръководството и в пълна координация с Гинка Илиева, програмен мениджър на Националната асоциация за приемна грижа.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Желаещите да предоставят предложение по заданието с включен бюджет, могaт да го направят до 30.11.2017 г. на електронна поща info@napg.eu. Въпроси могат да се отправят на същата електронна поща.

Благодарим за партньорството!