Националната асоциация за приемна грижа потърси подкрепата на Националната мрежа за децата относно притеснителни случаи на реинтеграция на деца в родните им семейства. Причината НАПГ да се обърне към НМД е в това, че мрежата обединява повече от 100 детски организации, част от които се срещат със същия проблем при извеждането на деца и връщането им в родните семейства.

Писмото е адресирано до Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Омбудсмана на Република България и УНИЦЕФ, като в него се обръща внимание на тревожната информация за начините, по които се работи и случва на практика реинтеграцията на деца към родните им семейства.

Организации, членове на Национална мрежа за децата, сред които и Националната асоциация за приемна грижа, цитират редица конкретни случаи, които показват тревожна тенденция за реинтеграция на децата в биологичните им семейства, без да се съблюдава най-добрият интерес на детето.

Извеждането на децата от приемни семейства и други услуги и реинтеграцията им в биологичните им семейства в някои случаи се извършва без наличието на системна и целенасочена подкрепа на родното семейство и без да се отчитат реалните възможности на биологичните родители да осигурят адекватни и подходящи грижи, които да задоволяват нуждите на децата и да развиват и надграждат техния потенциал. Обезпокоителна е и информацията за начина, по който пъвоначално се извеждат децата – без нужната подготовка и план, без включването на различните участници в процеса, като се прекъсва и всякаква връзка между тях.

Има сигнали, че от страна на някои отдели “Закрила на детето“ се забранява контактът между приемните родители, родното семейство и децата след извеждането им, което за нас показва системен проблем в практиката, липсата на качество на процеса и разглеждането на ключовите участници като партньори, и въвличането им в планирането на грижата и процеса на взимане на решения по случаите.

Конкретните предложения, отправени от организациите, които работят с подобни случаи, са свързани с необходимостта от по-задълбочено проучване на практиката на реинтеграция на децата в страната, анализ и препоръки за подобряване на работата на социалните работници от отдел „Закрила на детето“, както и подготвянето на указания/насоки за работа и промяна на подхода на социалните работници, включително и при взимането на решение за реинтеграция, което не трябва да се случва еднолично, а в екип от специалисти (социалният работник, водещ случая, участник от Екипа по приемна грижа, психолог), с участието на приемните родители, биологичните родители и детето.

Във връзка с изпратеното писмо, Национална мрежа за децата отправи предложение за организиране и провеждане на работна среща, домакинствана от Агенцията за социално подпомагане, с широкото участие на представители на самата Агенция и на дирекциите „Социално подпомагане“, доставчици на услуги, приемни родители, Омбудсмана, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ и неправителствени организации, сред които и Националната асоциация за приемна грижа.

Целта на предложената среща е обсъждане на практиката по реинтеграция в страната, предизвикателствата пред различните участници, проучване на ситуацията през погледа на различните страни, обсъждане на конкретни предложения за подобряване на практиката и подкрепата, която различните партньори могат да окажат.

Вижте пълният текст на писмото по-долу. 

Писмо на НМД до АСП