Категория:

Националната мрежа за децата, на която НАПГ е член, проведе своята годишна среща. НАПГ бе представлявана от Поля Иванова, координатор за област Плевен и Кирилка Ангелова, специалист по младежко включване. В срещата участие взеха над 220 участника – представители на организациите – членове на Национална мрежа за децата, представители на общини, на училища, както и други професионалисти, работещи с деца и деца и млади хора.

Програмата включваше провеждането на срещи на четирите тематични работни групи – „Образование“, „Детско правосъдие“, „Семейство“ и „Здраве“.

Едни от основните акценти в дискусията на Тематична работна група „Семейство” бяха свързани с нуждата от повишаване на капацитета на Отделите за закрила на детето и от по-активно участие на НПО в общинските съвети. Ролята на социалните работници в училището, оценката на качеството на социалните услуги и понятието „дете в риск” също бяха сред обсъжданите теми.

Участниците в групата „Правосъдие” наблегнаха върху нуждата от по-ефективно прилагане на европейските норми в сферата на правосъдието за деца. Те обсъдиха по-обстойно прилагането на Директива 2012/29/ЕС, което беше застъпено по време на презентацията на проекта „Чуй детето – приятелско към детето правосъдие” на Института по социални дейности и практики.

Изложение на добри практики запозна аудиторията с работата на много и различни организации.

Панелът „Училището като център в общността“ представи най-добрите възможности за партньорство между училищата и неправителствените организации.

Семинарът „Шестте принципа за основано на правата на децата разработване и прилагане на програми и проекти“ даде възможност да се обсъдят опит и мнения по темата за етичните измерения на работата на Национална мрежа за децата и да се обменят идеи за това, как да се усъвършенства тя. Участниците в панела обсъдиха какво всъщност означават шестте принципа: „Работа, основана на правата на децата“, „Детско участие“, „В най-добрия интерес на детето“, „Недискриминация“, „Не причинявай вреда“ и „Работа, основана на силните страни“. Участниците в панела търсиха начини за прилагането на тези принципи на практика.