Изискване за образование и възраст, както и въвеждането на специализация в приемната грижа предложи Александър Миланов от Националната асоциация за приемна грижа по време на информационна работна среща по проекта “Приеми ме 2015”, чрез който се развива приемната грижа в България. В рамките на своето представяне пред социалните работници, администраторите по проекта и началниците на екипите по приемна грижа в страната Александър Миланов подчерта, че професионализацията на приемната грижа не може да се случи без базови критерии. Първите предложения за професионални критерии бяха подготвени и комуникирани с координаторите на НАПГ в страната и валидирани с допитване до приемни родители, членове на асоциацията. През 2017 година предстои да се разпише компетентностен модел за професията “приемен родител” и за участниците в процеса, чрез които да се гарантира правилното разбиране за уменията, задачите, образованието и поведенията, чрез които се оценява представянето на социалните работници и приемните родители. Като част от Консултативния експертен съвет, който управлява проекта, Националната асоциация за приемна грижа ще участва в създаването на правилата, по които ще се подбират новите приемни родители, както и в разписването на стандартите за приемна грижа.

В рамките на тридневната среща в края на октомври ръководителят на проекта Огнян Христов представи резултатите до момента, предстоящите дейности и очакванията от цялостната реализация на проекта. Както е известно, концепцията за управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ чрез екипи, сформирани на областен принцип, бе приета от Консултативния експертен съвет (КЕС) към проекта след обстоен анализ на регионалните потребности от настаняване на деца в риск и свързаната с тях численост и локация на екипите по приемна грижа. Търсеният краен резултат е значително намалена себестойност на услугата, както и възможност за национално покритие за предоставянето й чрез включване на всички общини, на чиято територия се предоставя услугата „приемна грижа“  и които отговарят на условията за партньорство по проекта „Приеми ме 2015″.

Налице са и първите конкретни резултати след стартирането на втория етап на проекта от 1 ноември т.г. – общините партньори по него вече са близо 150, при 82 в началото на действието му през декември 2015 г.

Мониторингът на качеството на приемната грижа, обученията на екипите, организацията на работа и отчетността също залегнаха в работата на срещата, като в дискусионен режим участниците имаха възможност да поставят всички свои въпроси. За следващата година са предвидени две информационни срещи в подобен формат.