В следващите две години Националната асоциация за приемна грижа ще бъде част от Националния съвет за закрила на детето, който е консултативен орган по държавната политика за децата към Държавната агенция за закрила на детето.

Съветът консултира председателя на Държавната агенция за закрила на детето при разработването и изпълнението на Националната стратегия за детето и Националната програма за закрила на детето, програмната политика на агенцията и синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрилата на детето. Задача на съвета е да предлага, обсъжда и координира стратегическите приоритети в държавната политика за закрила на детето и да съгласува финансовото им обезпечаване. Членовете на съвета изразяват предварително становище по проектите за нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с правата на децата, преди внасянето им в Министерския съвет.

„За НАПГ е привилегия да участва във вземането на решения за децата на България, като наблюдава изпълнението на целите за закрила на детството на национално ниво. Ние ще застанем на страната на децата и ще се борим за гарантирането на сигурна, защитена и семейна среда за българските деца.“, коментира по повод двугодишния мандат на НАПГ Мирослав Долапчиев, председател на асоциацията.

НАПГ ще бъде част от Националния съвет за закрила на детето до 1 януари 2018 г.