Националната асоциация за приемна грижа ще участва в консултациите за създаването на единен финансов стандарт за финансирането на социалната услуга „приемна грижа“. Агенцията за социално подпомагане създаде работна група, която се председателства от заместник – изпълнителния директор на АСП, с участието на експерти от агенцията, представители на проекта „И аз имам семейство“. Неправителствените организации са представени от Националната асоциация за приемна грижа, Международната социална служба, Института за социални дейности и практики, фондация „За Нашите Деца“ и SOS Детски селища.

Срокът за изработване на единния финансов стандарт е 20 ноември 2014 година, като първата среща е на 10 октомври.

На участниците в работната група е предложен доклад на доц. Милена Йоргова е доц. Соня Будева, които представят разходи на база 10 деца, настанени в приемни семейства, обслужвани от 1 социален работник, за период от 1 година. Стойността, която предлагат екпертите, е 115 645,44 лв. за година, като средно разходите за 1 случай годишно е 11 563,44 лева.

Експертите предлагат в стандарта разходите да са разпределени както следва: разходите, пряко свързани с клиент – 69,2%; за издръжка на настаненото дете – 23,6%, разходи за непряк персонал – 4,8%, административни разходи – 2,4%.

Националната асоциация за приемна грижа ще се запознае подробно със стандарта и ще подготви свое становище. Всеки, който проявява интерес, може да се запознае с предложението на АСП за финансов стандарт.