Националната асоциация за приемна грижа, в партньорство с Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към Нов български универститет и Istituto degli Innocenti di Firenze (Италия) ще работят в следващите 2 години за развитието на приемна грижа за непридружени деца мигранти в Европа. Другите партньори на инициативата са детските организации Nidos Foundation (Холандия), METAdrasi – Action for Migration and Development (Гърция), Villaggio SOS di Vicenza Onlus (Италия), Община Флоренция (Италия) и Община Катания (Италия).

Основната цел на проекта е изграждането на капацитет за предоставяне на висококачествена подкрепа за непридружени деца мигранти чрез приемна грижа на регионално и национално ниво в България, Гърция и Италия, както и на международно ниво в рамките на ЕС. Конкретните цели включват увеличаване на броя на приемните родители, които полагат грижи за непридружени деца мигранти, и на броя на непридружените деца, настанени в приемна грижа в страните-партньори по проекта, както и повишаване на знанията и уменията на професионалистите от социалната сфера и приемните родители да се справят със специфичните нужди на тези деца. В рамките на проекта в България и в останалите страни ще бъде адаптиран, интегриран и утвърден модел за предоставяне на алтернативна грижа в семейна среда на непридружени деца мигранти (ALFACA), разработен от Nidos Foundation (Холандия).

В рамките на проекта в България ще бъдат реализирини дейности по набиране на приемни родители за грижа за непридружени деца мигранти в София, Перник, Хасково и Видин. Ще бъдат обучени обучители – социални работници и приемни родители за прилагане на модела ALFACA.

НАПГ си поставя за цел да подкрепи заместваща приемна грижа за максимум 60 непридружени деца мигранти приемни семейства и да предостави активна подкрепа за приемните родители, които полагат грижи за тях.

“Ние вярваме, че всяко дете има право на детство и че неговото детство не може и не трябва да се случва зад стените на центровете за бежанци. По закон държавата трябва да предостави същите мерки за закрила на бежанците деца, както на българските деца. Това, че децата говорят друг език или са от друга националност, не ги прави по-малко деца и ние искаме да се опитаме да им дадем детство.”, коментира Мирослав Долапчиев, председател на НАПГ.

Първите дейности по инициативата са през април 2018 г., когато в България ще се проведе обучение за обучители по модела ALFACA. Инициативата трябва да приключи през октомври 2019 г.

Проектът е финансиран от Европейска комисия – Брюксел чрез Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (CCE-DG JUST).