Наръчникът „Добро отношение в образователните институции: мрежа на резилианс“  е създаден за професионалистите от помагащите професии и от сферата на образованието, както и за всички, които в ежедневието си се грижат за възпитанието, познанието, израстването и оформянето на детето като личност. В наръчника са осмислени и обобщени подходите и практиките, приложени от Институт по социални дейности и практики и партньори в рамките на проекта „Биентретанс – мрежа на резилианс“ в периода 2012 – 2015 г., насочени към превенция на насилието в различните му форми чрез създаването на алтернатива – доброто отношение в семейната и образователната среда на детето. Наръчникът съдържа програми за работа с деца и родители, които могат да се прилагат във всяко училище или детска градина, както и от специалисти в системата за социална грижа, които работят с приемни семейства или осиновители.

ИЗТЕГЛЕТЕ КНИЖКАТА!