Инициативата за развитие на приемната грижа за непридружени деца се изпълнява от Istituto degli Innocenti di Firenze (Италия) в партньорство с Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца (България), Национална асоциация по приемна грижа (България), Nidos Foundation (Нидерландия), METAdrasi – Action for Migration and Development (Гърция), Villaggio SOS di Vicenza Onlus (Италия), Община Флоренция (Италия) и Община Катания (Италия).

PROFUCE e насочен към подобряване на качеството на грижа за непридружените деца мигранти в държавите от Европейския съюз и адресира актуалните предизвикателства, свързани с нарастващия брой и специалната нужда от подкрепа на тези деца. Фокусът е изцяло върху приемната грижа като неразвит и недостатъчно използван ресурс за социална подкрепа.

Проектът беше представен пред специалисти и ключови експерти от Международната организация по миграция, Българския червен кръст, Държавната агенция за бежанците, Държавната агенция за закрила на детето, дирекция “Миграция” към Министерството на вътрешните работи, фондация ЛУМОС, Центъра за правна помощ и др.

Основната цел на проекта е изграждането на капацитет за предоставяне на висококачествена подкрепа за непридружени деца мигранти чрез приемна грижа на регионално и национално ниво в България, Гърция и Италия, както и на международно ниво в рамките на ЕС.

Конкретните цели включват увеличаване на броя на приемните родители, които полагат грижи за непридружени деца мигранти, и на броя на непридружените деца, настанени в приемна грижа в страните партньори по проекта, както и повишаването на знанията и уменията на професионалистите от социалната сфера и приемните родители да се справят със специфичните нужди на тези деца.

Избраната методологията е базирана изцяло върху опита на NIDOS в прилагането на модела на грижа ALFACA и включва поредица от обучения на професионалисти и приемни родители.

Алтернативна семейна грижа Alternative Family Care (ALFACA) е модел за предоставяне на приемна грижа на непридружени деца мигранти, който е развит на базата на дългогодишния опит на нидерландската неправителствена организация NIDOS в партньорство с белгийски, немски, чешки и датски организации, които работят с деца бежанци и мигранти. Така ALFACA представлява набор от теоретично-обосновани похвати, добри практики и дейности, чиято ефективност е утвърдена в няколко страни от ЕС.

В рамките на проекта ще бъде преведен на български език и издаден наръчник за прилагане на модела ALFACA, който съдържа основната информация за прилагането му, както и основните инструменти, които се използват за оценка на приемните семейства; нуждите на децата и въздействието след настаняването.

Проектът ще бъде реализиран в различни региони на България, Гърция и Италия. За България регионите са областите Перник и София, Видин и Хасково. Във всяка от тях ще се включат по минимум 30 социални работници и 40 приемни семейства.

В рамките на проекта ще бъде проведена национална и регионална кампания за набиране на приемни родители за грижа за непридружени деца мигранти. Планирано е и провеждането на обучения за прилагане на модела ALFACA в три фази: (1) обучение за обучители от представители на NIDOS, (2) регионални обучения за социални работници от български обучители и (3) регионални обучения за приемни родители. Крайната цел е настаняването на непридружени деца мигранти в приемни семейства и активна подкрепа за приемните родители, които полагат грижи за тях.

Проектът „Promoting Foster Care for Unaccompanied Children in Europe — PROFUCE“ е финансиран от Европейска комисия – Брюксел чрез Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (CCE-DG JUST).