1. След като дете, настанено в приемно семейство и вписано в регистъра за пълно осиновяване, бъде определен подходящ осиновител от Съвета по осиновяване (СО), РДСП информира писмено и по телефона ОЗД/ДСП по настоящ адрес на детето и доставчика, който предоставя социалната услуга на приемното семейство (към август 2017 г. това основно са Екипите по приемна грижа, на места – Дирекциите “Социално подпомагане)

2. Доставчикът, който предоставя социалната услуга на приемното семейство, информира приемното семейство, че има определен подходящ кандидат-осиновител за детето и го подготвя (бел. ред. – приемното семейство) за предстоящата среща с осиновяващия.

3. РДСП изпраща покана за информационна среща с осиновителя. Преценявайки спецификата на случая, експертът по закрила на детето в РДСП преценява необходимостта от предварителна среща за предоставяне на повече информация, свързана с развитието, навиците и потребностите на детето.

НАПГ препоръчва приемните родители, чрез своя доставчик (ЕПГ), да поискат участие на първата информационна среща с кандидатите за осиновителите за обсъждане на потребностите и характеристиките на приемното дете. Естествено е такава среща да се случи преди срещата на кандидатите за осиновители с детето. На тази среща приемните родители могат да покажат снимки на детето, да разкажат за навиците му и др.

4. Отделът за закрила на детето информира доставчика, подкрепящ приемното семейство, за датата на срещата между кандидат-осиновителя и детето, който следва от своя страна да информира и подготви приемното семейство за нея.

5. Приемните родители подготвят детето за срещата с осиновяващия, без да оповестяват осиновяването, предвид факта, че кандидатите не са заявили категорично решение за осиновяването на детето.

6. Среща между осиновяващия, приемните родители и специалистите по случая

6.1. В процеса на осиновяване е необходимо детето да получи подкрепа от приемното семейство, както и от специалист (психолог, социален работник), когато случая го изисква – предимство е ако той познава детето.

6.2. Социалният работник, водещ случая на детето от Отдела за закрила на детето и експертът “Закрила на детето” от Регионалната дирекция “Социално подпомагане” преценяват включването на участниците в срещата с оглед най-добрия интерес на детето. В тези случаи се взима предвид и желанието на осиновителното семейство – колко и кои да бъдат участници в информационната среща. Работата с осиновителното семейство се осъществява при условията за конфиденциалност, като всички специалисти, работещи с кандидат-осиновителите, подписват декларация за опазване на тайната.

НАПГ съветва приемните родители да настояват, чрез социалния си работник в Екипа по приемна грижа, за участие в мултидисциплинарния екип, който се среща с кандидатите за осиновители на детето. Както посочихме по-горе, важно е да има предварителна среща и с участието на приемното семейство, на която да се обсъдят детето и неговите особености, преди реалната среща между кандидатите за осиновители и приемното дете. Не бива да се забравя, че приемният родител е партньор на службите за закрила и има пълното право да участва в равностоен диалог за бъдещето на детето, като спазва изискванията за конфиденциалност на кандидатите за осиновители. В тази връзка срещи “в последния момент” и без информационна предварителна среща, са признак на лошо планиране и лоша социална работа, както и противоречат на стандарт 14 в Методиката за приемна грижа.

6.3. Задачата на срещата е да се обясни на осиновяващия и приемното семейство необходимостта детето да бъде достатъчно подготвено за предстоящото осиновяване, както и да бъде оказано съдействие от приемното семейство за осигуряване на постоянна семейна среда за детето.

7. Заинтересованите страни (специалисти, кандидат-осиновители, приемни родители) се информират за необходимостта от изготвяне на план за преминаване на детето от приемното в осиновителното семейство.

Изготвянето на плана за подготовка на детето за преминаване от приемното семейство в осиновителното семейство е от изключителна важност за качествената подготовка на детето за осиновяване. НАПГ съветва приемните родители да настояват за приемането и подписването на конкретните ангажименти на всяка една от страните – социални работници, психолози, приемни родители, кандидат-осиновители. Такъв план се изготвя едва когато осиновителите категорично потвърдят, че ще осиновяват приемното дете. Случаи, като отвеждане на дете до отдела за закрила на детето или осиновяването му за дни, са не само недопустими, но и категорично противоречат на интереса на децата и здравата логика, както и са белег за лоша социална работа. НАПГ напомня на приемните родители, че те са гарант за правата на децата, настанени в приемните им семейства, и че трябва да сътрудничат на социалните служби, но при ясно определени отговорности на всички страни.

8. Срещата на приемното дете с кандидат-осиновителите следва да се състои на сигурно и познато за детето място, което се определя от специалистите, като при необходимост, приемните родители съдействат за осъществяването ѝ по подходящ начин. На срещата присъстват детето, осиновителното семейство, водещия на случая на детето социален работник от отдела за закрила на детето и при необходимост – приемното семейство, по преценка на екипа. Срещата се протоколира.

9. При постъпила молба за осиновяване в РДСП, същата да уведомява писмено и по телефона ОЗД/ДСП, уведомява и доставчика, предоставящ социалната услуга на приемното семейство. Детето, настанено в приемното семейство, научава по подходящ начин за стартирала процедура по осиновяване от социалния работник, водещ случая и приемното семейство. Социалният работник, водещ случая на детето, се свързва с осиновяващия и му предлага среща за изготвянето на план за преминаване на детето от приемното семейство в осиновяващото.

10. План за преминаване на детето от приемното семейство в осиновяващото

10.1. Планът се изготвя от РДСП от секретаря на Съвета по осиновяване по настоящия адрес на приемното дете.

10.2. При изготвянето му присъстват: осиновяващите, социалния работник от ОЗД, който води случая на детето, социалния работник на приемното семейство (от доставчика – ЕПГ или ДСП), приемното семейство и при необходимост други специалисти или лица, които могат да имат отношения към случая.

10.3. В плана са регламентират срещите между детето и осиновителите, които да улеснят процеса на адаптация, следвайки потребностите на детето. Необходимо е да бъдат заложени брой срещи, дати, времеви интервал, място, дейности, участници и техни отговорности.

10.4. Планът се съгласува от всички страни, включени в него и всеки изпълнява поетите ангажименти, разписани в плана.

10.5. Действията и стъпките в плана са до момента и приключване на осиновителната процедура.

11. През периода на преминаване на детето от приемното семейство в осиновяващото е необходимо доставчикът да осигури интензивна подкрепа за всички членове на приемното семейство, за да могат да се справят с раздялата с детето. Поддържането на позитивни взаимоотношения между приемното семейство и осиновяващото семейство е от съществено значение за емоционалния комфорт на детето. Насърчаването на позитивните взаимоотношения е по преценка на екипа и при съгласие на осиновителите в интерес на детето.

НАПГ насърчава приемните родители да настояват за контакт с осиновителното семейство по време на т.нар. “напасване”, като да търсят диалог и да се съобразяват с мнението на бъдещите осиновителни на приемното дете. Тайната на осиновяването е факт от датата на осиновяването, а не от решението за осиновяване.

В този ред на мисли приемното семейство може и трябва да сигнализира за неподходящо поведение на кандидатите за осиновителни, както и за поведение, което нарушава правата на приемното дете. Недопустимо е събличането, правенето на огледи на децата, провеждането на медицинския прегледи при лекари, различни от личния лекар на детето към момента на настаняването в приемно семейство, които да установят фактическото здравословно състояние. Подобни прегледи могат да се извършват в присъствието на приемен родител и социален работник от Отдела за закрила на детето, като прегледите, ако се извършват, трябва да са щадящи и неуронващи достойнството на детето.

Намесата на външни специалисти, наети от осиновителните (психолози, социални работници, логопеди, лекари) не трябва да се случва, без това да е договорено в плана за подготовка за преместване на детето от приемното в осиновителното семейство. Както стана ясно, планът трябва да е одобрен и подписан от всички страни. НАПГ напомня, че няма никъде записана дефиниция за това да се забраняват контакти между осиновителните и приемните родители. Осиновителите могат да откажат срещи с приемното семейство единствено по време на личните си срещи с детето. НАПГ, обаче, насърчава двустранната комуникация до преместването на детето. Разбира се, в интерес на детето е поддържането на връзката с приемното семейство, което ще подпомогне адаптацията на детето в дома на неговите осиновителни. Решението за това, обаче, е на осиновителните от момента на осиновяването.

Приемните родители трябва да са наясно с това и да оказват съдействие на осиновителните, като преди това е важно да се знае, че приемните родители са част от екипа, вземащ решение за осиновяването, а не просто обгрижващи детето. Съгласно методиката за приемна грижа е важно да се знае, че приемните родители имат право да изразят мнението си по отношение на осиновяването, което по същество е мярка за закрила. Това може да се случи на екипна среща, на която се планира мярката.

Приемните родители могат да напишат писмена обосновка на позицията си, която да е аргументирана, структурирана и детайлна. Позицията може да не бъде взета предвид, но е право на приемното семейство, което е част от екипа професионалисти, обгрижващ детето.