Утвърждаването на съжителстващи лица като самостоятелни приемни родители е възможно, защото няма законови пречки. Решението за всеки казус ще е на регионалните дирекции за социално подпомагане. Това се казва в указания на Агенцията за социално подпомагане (АСП) до всички регионални служби по социално подпомагане.

Указателното писмо е факт, след като много регионални комисии по приемна грижа бяха поставени пред ситуацията да вземат решение дали да одобрят и впишат двамата съжителстващи без брак като отделни приемни родители. След тези писмени указания се дава възможността двамата партньори поотделно да сключват договори и да получават възнаграждение за предоставянето на услугата „приемна грижа“. Както знаете, обаче, законът забранява двамата съпрузи да получават възнаграждение.

В писмото (изх. № 9100-336/ 21.12.2012 г.) се уточнява, че предвид същността на приемната грижа и необходимостта от предоставянето на качествена грижа на всяко дете, всеки казус трябва да се анализира детайлно, за да се съблюдава не само спазването на закона, но и това приемната грижа да не се превръща само в източник за сигурен доход.

От АСП уточняват, че очакванията са съпругът/съпругата, както и съжителстващият/съжителствата, които са проучени и утвърдени като част от приемното семейство, да подкрепят титуляра в грижите по отглеждането и възпитанието на настаненото дете.