Освобождаване от такси (за изпити и семестриални такси)
Студентите, докторантите и специализантите заплащат такси за обучението си. Таксите за обучение в държавните висши училища и научните организации по чл. 47, ал. 1 се определят от Министерския съвет в годишен размер.
От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават:
1. лица, които са кръгли сираци;
2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци;
3.  военноинвалиди и военнопострадали;
4. лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Ползване на общежития и социални стипендии

Студентите, докторантите и специализантите – сираци, хора със сензорни увреждания и други с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, и военнопострадали и лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризираните, имат право на специални облекчения, регламентирани в правилниците на висшето училище.

Източник: Закон за висшето образование, чл. 95 (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2020 г.)