Право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст имат лицата, при които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Когато детето е настанено при съпрузи, отпускът се ползва само от единия от тях. През време на отпуска по ал. 1 и 2 се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Отпускът се зачита за трудов стаж. Отпускът по ал. 1 и 2 не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 164.

Коментар на юристи: Според специалисти по трудови правоотношения, текстът приравнява отпуска за гледане на дете, настанено в приемно семейство, на чл. 164, т.е. той може да се ползва само при гледане на дете между 1 и 2 г. Това означава, че ако детето е настанено на 6 месеца, например, отпускът може да се ползва едва, след като то навърши 1 г. Право на него имат само приемни родители, работещи на трудови договориБезспорно е правото на него на доброволните приемни семейства, които са наети от работодател лица. Дали професионалните приемни семейства, които са на трудов договор, имат право на подобен отпуск обаче е въпрос на практика. Според юристи не би трябвало да имат право на такъв, тъй като те получават възнаграждение точно за гледане на дете, затова няма как да ползват отпуск със същата цел. Приемните родители, дори да са доброволни и осигурени на трудов договор при друг работодател, нямат право на отпуск по чл. 163 от Кодекса на труда – поради бременност, раждане и осиновяване, т.е. от 1 до 2 г. на детето.

След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. (чл. 53, ал. 1, Кодекс за социално осигуряване)

Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката се ползва от бащата или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обезщетение се изплаща на настойника, когато той ползва отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда. (чл. 53, ал. 2, Кодекс за социално осигуряване)

Обезщетението по ал. 1 се изплаща и на лицата, които ползват отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето. (чл. 53, ал. 3, Кодекс за социално осигуряване)

ВАЖНО! Право на това обезщетение имат само приемни семейства, ползващи отпуск по чл. 164а от Кодекса на труда. Както и доброволни приемни родители, които са самоосигуряващи се и са осигурени за общо заболяване и майчинство. Приемните родители нямат право на обезщетение за бременност и раждане, т.е. до 1 г. на детето. Те нямат право и на обезщетение по чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване – при неизползване на допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете. При този вид обезщетение родители, които са се върнали на работа преди навършване на 2 г. на детето или са възстановили дейността, за която се самоосигуряват, получават 50% от обезщетението за отглеждане на малко дете.