Категория:

 

Общото събрание на Националната асоциация за приемна грижа, проведено през 2019 г., прие промени в Устава на НАПГ, според които членството в асоциацията може да бъде пълноправно, членство на подръжник и почетно членство.

Промените имат за цел да затвърдят в публичното и общественото пространство организацията като родителска организация, в която членуват приемни родители.

Пълноправни членове на асоциацията могат да бъдат всички утвърдени приемни родители, които споделят целите на сдружението. Пълноправните членове на асоциацията имат право да гласуват в Общото събрание, да бъдат информирани за дейността на асоциацията и да бъдат избирани в органите й, както и да се ползват от имуществото и резултатите от дейността на асоциацията. Задължение на пълноправните членове е да заплащат своя членски внос.

Членове със статут на поддръжници могат да бъдат всички граждани, експерти, осиновители, социални работници, специалисти по приемна грижа, както и всеки, който не е утвърден приемен родител, но споделя целите на сдружението. Поддръжниците нямат задължението да заплащат членски внос, но и не могат да бъдат избирани в органите за управление на асоциацията, както и не могат да гласуват на общите събрания на сдружението. Също така подръжниците могат да бъдат информирани за дейността на асоциацията, но не могат да се ползват от нейното имущество или от резултатите и. По предложение на изпълнителния директор и с решение на Управителния съвет, поради заслуги, привърженици могат да станат пълноправни членове и да се ползват от правата на пълноправните членове.

Приемни родители, които са били пълноправни членове, но са прекратили дейността си или са заличени от Комисия по приемна грижа получават статут на членове – поддръжници след решение на Управителния съвет. Това не важи за онези приемни родители, които сериозно увреждат престижа на приемната грижа; срещу които има образувани досъдебни производства за престъпления срещу личността или са обект на наказателни производства, които се изключват.

Както и досега, за съществен принос при постигане целите на асоциацията, както и за други заслуги към организацията, включително за повишаване на нейния престиж, по решение на Управителния съвет може да бъде дадено почетно членство. Почетен член може да бъде само физическо лице. Почетният член може да взима участие в Общото събрание с право на съвещателен глас. Почетния член не може да бъде избиран в органите на асоциацията.

Общото събрание избра още управителен съвет в състав: Гинка Илиева, Мария Благоева, Мирослав Долапчиев. За председател на Управителния съвет и председател бе избран приемният родител Мирослав Долапчиев. Управителният съвет избра и изпълнителен директор на сдружението – Александър Миланов, който заедно с председателя, ще представлява сдружението пред заинтересованите страни.