Във връзка с изнесените в медиите данни за жестоко и системно насилие над дете, настанено в приемно семейство на територията на гр. Бяла Слатина, Националната асоциация за приемна грижа, която е обединение на 800 приемни родители от цялата страна, завява следното:

За престъпленията в приемната грижа отговорността е споделена – както на приемния родител, извършил престъплението срещу детето, така и на специалистите и социалните работници, които са отговорни за обучението, одобрението на приемния родител, за контрола на грижите в приемното семейство. В конкретния случай отговорност за прикриването на истината и за живота в насилие близо 4 години на едно дете носят и съседите, личния лекар на детето, училището и всеки, който е имал и най-малки подозрения за жестокостите.

Безспорен факт е, че приемната грижа е една от най-контролираните мерки за закрила на децата у нас. Ако се следват правилата, приемните родители трябва да са добре проучени, включително и семейната им история и уменията им да са родители, да са изследвани подробно мотивите им да са приемни родители, както и да са оценени и оценени уменията и компетенциите им да се грижат за чужди деца. В рамките на настаняването на детето и пребиваването му в приемното семейство следва да се провеждат ежемесечни посещения от социални работници и да се документира писмено развитието на детето. Всяка година приемния родител преминава през процес на оценка (т. нар. „годишен доклад“), в който се прави оценка на приемния родител. Докладът се изготвя от социални работници и се утвърждава от областна комисия по приемна грижа. Приемните родители преминават и през индивидуални срещи с външни специалисти, с които обсъждат трудностите в работата си.

За нас, приемните родители, е необяснимо как за четири години, в които детето е било настанено в приемното семейство, социалните работници не са установили, че детето е обект на системно насилие, жестокост и злоупотреба. Необяснимо е и как приемният родител е преминал процеса на оценка и одобрение за приемен родител, както и как е имал положителни оценки за работата му в своите годишни доклади.

Приемните родители от години са обект на обществено недоволство. Такива случаи за пореден път ще създадат грешното впечатление, че всички приемни родители са насилници или правят това „заради парите“. Факт е, обаче, че стотици приемни деца са в любящи приемни семейства, които им дават сигурност и грижа и ги превръщат в качествени личности. 

Националната асоциация за приемна грижа настоява отговорните институции и прокуратурата да потърсят отговорност за професионалното несправяне и за небрежността освен на приемния родител, и на социалните работници, отговорни за случая. Време е отговорността да бъде солидарна, защото и двете страни имат участие в съсипания детски живот. Също така напомняме, че в социалната система и закрилата на децата развитието от години е в застой, както и че се отлагат решителните действия, които да променят подхода към децата в риск и техните семейства. Докато системата за закрила на детето „документира“, „наказва“ и администрира, а съдбите на децата са на хартия, подобни случаи ще бъдат всекидневие.