УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА“ – ГР. СОФИЯ, на основание чл. 12, ал. 1 и 5 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
на 16.12.2017 г., събота, в 09.00 ч. на адрес: бул. „Драган Цанков“ 21А, ж.к. Изток, гр. София, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на управителния съвет за 2016 г.;
2. приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.;
3. приемане на насоки за дейността на НАПГ.;
4. разни.
Съгласно чл. 13, ал. 1 от устава Общото събрание е законно, ако на заседанието му присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.