УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА“ – ГР. СОФИЯ, на основание чл. 12, ал. 1 и 5 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 17.06.2019 г., неделя, в 18.00 ч., на адрес: бул. „Драган Цанков“ 21А, ж.к. Изток, гр. София, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на управителния съвет за 2018 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.; 3. освобождаване от отговорност на Управителния съвет 4. избор на членове на Управителния съвет. 5. избор на председател на Управителния съвет. 6. Изменения в Устава на сдружението 7. приемане на насоки за дейността на НАПГ и бюджет; 8. разни. Съгласно чл. 13, ал. 1 от устава Общото събрание е законно, ако на заседанието му присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.