УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА“ – ГР. СОФИЯ, на основание чл. 12, ал. 1 и 5 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  на 27.09.2020 г., неделя, в 11.00 ч. на адрес: гр. Пловдив, ул. Куртевич 3, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на управителния съвет за 2019 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет за 2019 г.; 3. приемане на насоки за дейността на НАПГ; 4. промени в устава на сдружението; 5. определяне на размера на имуществените вноски, дължими от членовете; 6. разни. Съгласно чл. 13, ал. 1 от устава Общото събрание е законно, ако на заседанието му присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Обявата е публикувана във вестник „Земя“, брой 163 (7517), код. XXXI от 27.08.2020 г.