Деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, се подпомагат на самостоятелно правно основание по Закона за социално подпомагане и Наредба № РД-07-5 ОТ 16.05.2008 г., по която се определя правото на целева помощ за отопление. Това означава, че при определяне правото на подпомагане по Закона за социално подпомагане и Наредбата се вземат единствено доходите на децата, настанени в приемното семейство, но не и на неговите членове.

Като доходи на децата се декларират освен средствата, предоставени по чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, още и  месечната помощ по реда на чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца, т.е. детските надбавки, както и присъдена издръжка, наследствена пенсия и др.

Правото за получаване на социални помощи или на целева помощ за отопление зависи от диференцирания минимален доход. Той е процент от гарантирания от 65 лв. и е определен в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Наредбата за целевата помощ за отопление.