Издръжката на децата, настанени в приемни семейства, да се индексира с минималната работна заплата в страната, поиска НАПГ

Спешно трябва да се приеме единен финансов стандарт за приемната грижа, който да определи колко струва на държавата в приемно семейство. Само по този начин схемата, която правителството одобри за новите правила на приемната грижа, ще се случи. Това каза по време на пресконференция председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев. Новите правила, които Министерският съвет одобри вчера дават възможност общините, лицензираните доставчици и социалните служби да търсят, обучават и подкрепят приемни родители. Докато няма единен стандарт, обаче, държавата няма да знае колко пари да отпуска на общините, за да осигуряват приемни семейства по места, допълни Мирослав Долапчиев.

Второто нещо, което държавата трябва да направи спешно, е да създаде единни правила за оценка, обучение и подкрепа на приемните родители, за да се избегне феномена приемните родители да се оценяват по различен начин в цялата страна. „Тази единна методика ще дава сигурност в държавата, че приемните родители в големия град и малкото село отговарят на едни и същи правила и критерии“, коментира Мирослав Долапчиев.

Председателят на Националната асоциация за приемна грижа подкрепи категорично новите промени, които дават европейска перспектива пред приемната грижа у нас. Той допълни, че е много важно това, че риемната грижа става приоритет и на общините. Според Мирослав Долапчиев, обаче, е важно прехвърлянето на приемната грижа на общините да се случи с много ясна и целенасочена подкрепа от държавата, както методологически, така и финансово. „Искрено се надяваме, че държавата е извлякла своите поуки от механичното прехвърляне на домовете за деца на отговорността на кметовете.“, коментира Долапчиев.

Новите рамки, които прие Министерския съвет, премахват трудовия договор като основнен начин за наемане на приемни родители. По този начин ще се решат сериозните проблеми, свързани с работното време, извънредния труд (приемното семейство отглежда детето 24-часа, а подписва договор за 8 часов работен ден), платения годишен отпуск (масово в страната приемни родители на заплата излизат в отпуск, а децата се настаняват в домове или при други приемни родители. Има случаи, в които приемни родители излизат формално в отпуск, а грижата по документи се осъществява от партньора в семейството).

С отпадането на трудовия договор, отпада и задължението приемният родител сам да определя работното си време. „В действащата практика на трудови правоотношения, имаше тълкуване, според което приемните родители трябваше сами да избират как да разпределят 8-те часа работно време в денонощието. Това беше абсурдна ситуация, която беше в полза единствено на системата, но не и на приемните родители. В новите разпоредби се очаква работното време и типа на договора да се определя от доставчика на услугата – общината, социалната служба, неправителствена организация или частната фирма.“, коментира Мирослав Долапчиев.

Той изрази становище още, че Националната асоциация подкрепя увеличението на заплатата на професионалните приемни родители, което ще повиши качеството на живот на приемните родители на заплата.

В новите текстове, които ще заменят части от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, продължава да е заложено правилото, че издръжката на деца, настанени в приемни семейства се определя на базата на гарантирания минимален доход. Последно ГМД е променян през 2009 г. До 2012 г. минималната работна заплата е променяна три пъти. Националната асоциация за приемна грижа предлага издръжката на децата, настанени в приемни семейства, да се индексира с ръста на минималната работна заплата.

Запазен е и текста, според който след извеждане на детето от приемното семейство на заплата, ако няма настанено друго дете, на приемния родител се изплаща заплата само един месец, след който семейството може да стои дори година без настаняване и доходи. В същото време нашите посещения в страната показват, че има много утвърдени приемни родители, които чакат с месеци настанявания на деца, като в това време не издържат финансово. Това категорично понижава мотивацията на приемните родители и мнозина от тях се отказват. Националната асоциация за приемна грижа предлага в рамките на един месец след утвърждаването на приемното семейство, доставчикът да сключи договор с приемния родител, следван от месечно възнаграждение. По този начин ще се стимулира и системата за закрила на детето да работи в партньорство с доставците за това повече деца се извеждат от домовете или от семейства, в които има реален риск за малчуганите. За да се планира и добре извеждането на децата от приемни семейства, предлагаме независимо на коя дата детето от месеца е изведено (осиновено, реинтегрирано), доставчикът да гарантира, че ще осигурява възнаграждение за всеки започнат месец.

Националната асоциация за приемна грижа настоява да се дадат ясни указания за това как новите правила за прилагане на приемната грижа ще се отразят на статута на одобрените приемни родители преди влизането в сила на промените, както и какви ще са механизмите, по които приемни родители ще могат да изберат свободно друг доставчик, който покрива по-добре техните очаквания, потребности.

Към 30 юни 2012 г.в страната има повече от 1200 приемни семейства. В тях са настанени около 1000 деца. Наблюдава се тенденция повече пенсионери и хора в предпенсионна възраст да стават приемни родители, както и безработни.